SZKOLENIE online – Decyzje środowiskowe wg nowelizacji obowiązującej od dnia 13.05.2021 r. – 7.09.2021 r. – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.09.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest omówienie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej wg znowelizowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Będzie zatem mowa o tym, jak prawidłowo takie postępowanie powinno być przeprowadzone (omówienie poszczególnych etapów postępowania przed organami administracyjnymi) i jak uczestniczyć w tym postępowaniu, aby osiągnąć zamierzone cele (praktyczne uwagi dla pełnomocnika reprezentującego inwestora oraz innych uczestników postępowania). Zważywszy na zakres nowelizacji, na szkoleniu przybliżone zostaną w szczególności takie zagadnienia, jak: nowe obowiązki informacyjne po stronie organów administracyjnych ze wskazaniem ich znaczenia dla postępowań toczonych w procesie inwestycyjnym; nowe uprawnienia dla stron oraz niektórych podmiotów występujących w postępowaniu na prawach strony; usankcjonowane prawnie wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej i tzw. zezwoleń na inwestycje.

Paula Januszewska-Klimczak – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym, między innymi, w trakcie pracy w jednej z największych polskich kancelarii prawnych – Wardyński i Wspólnicy, a następnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. W ramach świadczonej od kilkunastu lat pracy na rzecz organu odwoławczego orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych. Jest również doświadczonym trenerem. Szkoląc uczestników wykorzystuje swoją szeroką wiedzę prawniczą i umiejętność jej przekazywania. Prowadzi szkolenia przede wszystkim z prawa administracyjnego. Szkolenia te prowadzone są zawsze przy założeniu: „teoria tylko w niezbędnym zakresie i maksimum praktyki”.

Program szkolenia:

915-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Źródła prawa i rola orzecznictwa w sprawach wydawania decyzji środowiskowych w ujęciu
             praktycznym

 • Akty prawne, które znajdą zastosowanie przy wydawaniu decyzji środowiskowej,
 • Kilka uwag na temat wykładni prawa,
 • Znaczenie orzecznictwa organów administracyjnych i sądów administracyjnych.

Ogólna charakterystyka postępowania w sprawach wydania decyzji środowiskowych

 • Postępowanie „zwykłe” i uproszczone,
 • Ocena oddziaływania na środowisko,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia / raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • Udział społeczeństwa,
 • Decyzje środowiskowe (rodzaje),
 • Znaczenie decyzji środowiskowej w procesie inwestycyjnym.

1100-1115 przerwa

1115-1300  Organy administracyjne

 • Organ prowadzący postępowanie główne,
 • Organy współdziałające.

Uczestnicy postępowania

 • Strony (zasady dotyczące ustalania i zawiadamiania stron z uwzględnieniem obszaru oddziaływania inwestycji i w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym),
 • Organizacje społeczne (ekologiczne),
 • Społeczeństwo.

Postępowanie w sprawach wydania decyzji środowiskowych – szczegółowe omówienie poszczególnych etapów postępowania „zwykłego” i uproszczonego

 • Wszczęcie postępowania:

 – Treść wniosku i załączniki,

– Wezwanie do usunięcia braków,

– Ustalenie stron postępowania (uproszczone zasady postępowania),

– Zawiadomienie o wszczęciu postępowania,

 • Terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia,
 • Procedura uzgodnieniowa (forma zajęcia stanowiska organu i jej wpływ na postępowanie główne),
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • Postępowanie z udziałem społeczeństwa,
 • Zakończenie postępowania,

– Obowiązki organu związane z zakończeniem postępowania,

– Szczegółowe omówienie decyzji wydawanych w sprawach środowiskowych,

– Zmiana treści decyzji,

– Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu;

 – Umorzenie postępowania.

1300-1330 przerwa

1330-1500 Zmodyfikowane obowiązki informacyjne obciążające organy administracyjne. Prawne
              uregulowanie wstrzymania wykonania decyzji i konsekwencje tej regulacji dla
              uczestników postępowania, organów administracyjnych i sądów administracyjnych

Zwykłe i nadzwyczajne środki zaskarżenia:

 • Postępowanie odwoławcze,
 • Stwierdzenie nieważności decyzji.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 7.09.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: