SZKOLENIE – Badanie autentyczności dokumentów – 23.11.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 23 listopada 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Występowanie w obrocie prawnym dokumentów w postaci tradycyjnej, analogowej (druk lub pismo ręczne), jak również ich kopii, obrazów czy odwzorowań skutkuje dużą liczbą wniosków o opinię biegłych z tego zakresu. Liczba biegłych stale wzrasta w sposób nieproporcjonalny do możliwości dydaktycznych placówek, w których można uzyskać wiadomości specjalne. Wiele opinii jest niskiej (czasem skandalicznie niskiej) jakości, a organy procesowe nie zawsze potrafią właściwie ocenić wartość dowodową przedłożonej opinii. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami identyfikacyjnymi poszczególnych badań stosowanych w analizie dokumentów, orzecznictwem w zakresie badań pismoznawczych, a także najważniejszymi problemami praktycznymi, które mogą wystąpić w odniesieniu do omawianego dowodu.

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, dyrektor Instytutu Prawa Karnego WPiA UW, współtwórca i w latach 2007-2013 dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Badania pismoznawcze w orzecznictwie

 • Zakres i przedmiot badań,
 • Możliwość czynienia kategorycznych ustaleń,
 • Ekspertyzy kompleksowe,
 • autorstwo a wykonawstwo,
 • poczytalność/swoboda woli a obraz pisma,
 • badania techniczne,
 • badania innych ekspresji graficznych (graffiti, zniszczenie mienia).

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300 Najważniejsze problemy praktyczne

 • Fałszerstwo i jego postacie,
 • Datowanie dokumentu,
 • Opiniowanie w oparciu o (ksero)kopię,
 • Elektroniczny obrót obrazami dokumentów a możliwości opiniodawcze,
 • Zakres i rozmiar materiału badanego (dowodowego i porównawczego),
 • Wartość diagnostyczna opinii pismoznawczej.

1300-1330 Lunch

1330-1500 Źródła błędu w opiniowaniu jako sposób kwestionowania opinii

 • Przyczyny po stronie biegłego,
 • Przyczyny po stronie materiału badawczego,
 • Problem interpretacji wyników badań,
 • Obiektywizm metod badawczych.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 23.11.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: