SZKOLENIE – Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych po nowelizacji 2016 – Robert Siwik – 25.10.2016 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 25 października 2016 r. w godz. 9.30–15.00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, które weszły w życie 28 lipca 2016 r. oraz praktyką ich stosowania. Nowe przepisy ustawy zmieniają w wielu obszarach w sposób istotny dotychczasową praktykę udzielania zamówień.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z dużą ilością praktycznych przykładów.

Robert Siwik – właściciel eksperckiej Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik; Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej; wykładowca prawa zamówień publicznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uznany za wschodzącą gwiazdę prawa (z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych) w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars – Prawnicy Lidera Jutra” – edycja 2013 r. Doradca prawny na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w szczególności w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930 –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100 Nowe obowiązki dokumentacyjne wykonawców

  • Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym obowiązki dokumentacyjne wykonawców (m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) oraz kryteria selekcji wykonawców – jak w praktyce wygląda proces przedstawiania i uzupełniania dokumentów i oświadczeń?
  • Nowe zasady posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich oraz tworzenia konsorcjów.

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300 Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

  • Zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert (sposób ich konstruowania, metodologii).
  • Nowe zasady wykluczania wykonawców (przesłanki fakultatywne i obligatoryjne).
  • Rażąco niska cena po nowelizacji – istotne zmiany dotyczące możliwości podważania rażąco niskich ofert – omówienie najnowszych case studies (orzeczeń KIO) dotyczących wyjaśniania rażąco niskiej ceny.

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500 Realizacja umowy o zamówienie publiczne

  • Nowe zasady wprowadzania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego – jak optymalnie sformułować klauzule adaptacyjne do umowy o zamówienie publiczne oraz wnioskować do zamawiającego o zmianę umowy?
  • Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne – nowe ryzyka dla wykonawców?
  • Zamówienia dodatkowe.

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 25-10-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: