SZKOLENIE – Nowe dobra osobiste – nowe problemy związane z ochroną praw osobistych – dr Teresa Grzeszak – 21.11.2016 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 21 listopada 2016 r. w godz. 9.30–15.00

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu orzecznictwa dot. wyłaniania nowych, kontrowersyjnych dóbr osobistych. Druga  część  wykładu dotyczyć będzie skutków komercjalizacji dóbr osobistych. Trzecia część szkolenia zostanie poświęcona omówieniu problemów związanych  z naruszeniami praw osobistych w Internecie.

Dr Teresa Grzeszak – docent w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat specjalizuje się w problematyce dóbr osobistych i  prowadzi na ich temat konwersatorium.  Od 15 lat prowadzi wykład dot. komercjalizacji dóbr osobistych na Studiach Podyplomowych z Prawa Własności Intelektualnej. Autorka m.in. rozdziału dot. prawa do wizerunku w Systemie Prawa Autorskiego.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930 –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100 Nowe dobra i prawa osobiste.

 • Pojęcie dobra osobistego. Cechy charakterystyczne dóbr osobistych.
 • Indywidualizacja chronionego interesu, a problem „polskich obozów koncentracyjnych”.
 • Ważne interesy idealne ściśle związany z uprawnionym, a „prawo do korzystania z energii elektrycznej, do korzystania z basenu, restauracji, toalety”, itp.
 • Przewlekłość postępowania, a naruszenie dóbr osobistych.
 • Godność w art.30 Konstytucji, a godność jako dobro osobiste.
 • Więź rodzinna. Zerwanie więzi wskutek śmierci członka rodziny, a zerwanie więzi z żyjącą osobą.
 • Problem odpowiedzialności za naruszenie interesów idealnych wskutek naruszenia umowy (np.„zmarnowany urlop”, „spóźniony samolot”, ”zgubione bagaże”).
 • Prawo do grobu, a prawo do bycia pochowanym w wybranym miejscu.

1100-1115  –  przerwa kawowa

1115-1300  Skutki komercjalizacji dóbr osobistych na tle polskiego orzecznictwa i doktryny.

 • Dobra zdatne do komercjalizacji (wizerunek, nazwisko, pseudonim, głos), a dobra naruszane w celach komercyjnych (cześć, prywatność, zdrowie, wizerunek itp.)
 • Majątkowe skutki naruszenia dóbr osobistych. Zadośćuczynienie, a odszkodowanie za szkodę majątkową i roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści.
 • Umowy o korzystanie z dóbr osobistych.
 • Pośmiertna ochrona dóbr osobistych mających wartość komercyjną.

1300-1330 –  LUNCH

1330-1500  Naruszenia dóbr osobistych w Internecie.

 • Typowe naruszenia dóbr osobistych w sieci i podmioty odpowiedzialne za nie.
 • Problem odpowiedzialności anonimowych sprawców naruszeń.
 • Przesłanki i zakres odpowiedzialności hosta (art.14 uśude).
 • Przesłanki i zakres odpowiedzialności operatora wyszukiwarki (m.in. wyrok TSUE z 13 maja 2014   Google Spain p AEPD i Costeya  Gonzales C-131/12).

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 21-11-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: