SZKOLENIE – Praktyczne problemy stosowania procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. – sNSA Adam Bącal -13.12.2016 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 13 grudnia 2016 r. w godz. 9.30–15.00.

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Adam Bącal – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100       Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Istota i treść zasady dwuinstacyjności postępowania – najczęstsze błędy organów.
 • Odmowa wszczęcia postępowania – dylematy interpretacyjne, stanowiska orzecznictwa.
 • Wznowienie postępowania – orzecznictwo.
 • Stwierdzenie nieważności decyzji – orzecznictwo.

1100-1115   –  przerwa kawowa

1115-1300     Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 • Wymogi formalne – zasady wnoszenia.
 • Żądanie skargi – nowe rodzaje żądań po nowelizacji ppsa.
 • Autokontrola organu administracji publicznej.
 • Załącznik do protokołu rozprawy.

1300-1330   –  LUNCH

1330-1500     Skarga kasacyjna.

 • Wymogi formalne skargi kasacyjnej – liberalizacja wymogów.
 • Skarga kasacyjna w ramach prawa pomocy – terminy, zasady wnoszenia.
 • Rozpatrywanie skarg kasacyjnych na posiedzeniach niejawnych.
 • Nowe zasady redakcji uzasadnień orzeczeń kasacyjnych.

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 13-12-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: