SZKOLENIE – Przygotowywanie i wykładnia umów w prawie autorskim – r.pr. Roman Bieda – 15.11.2016 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 15 listopada 2016 r. w godz. 9.30–15.00

Roman Bieda – radca prawny w kancelarii MARUTA i wspólnicy,  rzecznik patentowy, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (UW). Doktorant w INP PAN. Od ponad 10 lat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Ekspert w zakresie prawa autorskiego, danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Zajmuje się także negocjowaniem umów IT oraz umów licencyjnych. Patron merytoryczny oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930 –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100  Umowy autorskie – zagadnienia wstępne  

 • Prawo autorskie – wprowadzenie.
  • Pojęcie utworu. Poszczególne kategorie utworów ( w tym: utwory plastyczne, literackie) architektoniczne, dokumentacja techniczna, fotografie, multimedia, bazy danych).
  • Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
  • Osobiste i majątkowe prawa autorskie.
  • Twórca i współtwórczość.
 • Ogólna charakterystyka i zasady sporządzania umów autorskich.
  • Typy umów
  • Specyfikacja utworu – opis utworu, utwory przyszłe itp.
  • Pola eksploatacji – pojęcie pól eksploatacji, zasady specyfikacji pól eksploatacji – kontrowersje doktrynalne i orzecznictwo, zasady wykładni umowy w zakresie pól eksploatacji,   „przyszłe” pola eksploatacji,  praktyka w redakcji umów,
  • Wynagrodzenie – sposoby redakcji umowy, konsekwencje nie określenia wynagrodzenia.
  • Regulacje dotyczące osobistych praw autorskich.
  • Przeniesienie praw do egzemplarza utworu.

1100-1115 –  przerwa kawowa

1115-1300  Umowy autorskie

 • Umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie.
  • Umowy będące podstawą przeniesienia majątkowych praw autorskich.
  • Przedmiot/pola eksploatacji/wynagrodzenie/ chwila przeniesienia praw.
  • Odstąpienie od umowy – szczególne regulacje prawa autorskiego.
 • Umowa licencyjna.
  • Charakter prawny umowy; praktyczne konsekwencje.
  • Typy licencji (wyłączna/niewyłączna).
  • Zasady sublicencjonowania.
  • Pola eksploatacji, zakres korzystania, obszar.
  • Modele rozliczania wynagrodzenia.
  • Okres obowiązywania i zasady wypowiedzenia licencji. Analiza najnowszego orzecznictwa.
  • Zasady „przenoszenia” licencji.
  • Sprzedaż „używanych” licencji na oprogramowanie – orzecznictwo i praktyka obrotu.
 • Licencje open source / Creative Commons.

1300-1330 –  LUNCH

1330-1500 Umowy  dotyczące korzystania z utworów, wizerunku oraz „nietypowe” konstrukcje prawne.  

 • Umowy będące podstawą stworzenia utworu (np. publikacji, fotografii, dokumentacji, programu komputerowego).
  • Analiza podstawowych postanowień umowy.
  • Problem umów bez wyraźnych postanowień dot. praw autorskich. Analiza orzecznictwa.
 • Umowy wydawnicze.
 • Umowy o korzystanie z baz danych.
 • Umowy (zezwolenia) dotyczące rozpowszechniania wizerunku.
 • Umowa dzierżawy majątkowych praw autorskich.
 • Umowa użytkowania majątkowych praw autorskich.

UWAGA:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 15-11-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: