SZKOLENIE – Prawo pracy – sSO Zbigniew Szczuka – 06.12.2016 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 6 grudnia 2016 r. w godz. 9.30–15.00

„Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony obowiązująca od 22 lutego 2016 r. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników oraz pracowników wobec pracodawców w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Apelacyjnych.”

 1. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony obowiązująca od 22 lutego 2016 r.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników.
 3. Odpowiedzialność materialna pracowników wobec pracodawcy.

sSO Zbigniew Szczuka – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930  –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100 Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony obowiązująca od 22 lutego 2016 r.

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300 Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników.

 • Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania
 • Odszkodowanie jako jedno z uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.
 • Odszkodowanie jako jedno z uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Odszkodowanie przysługujące pracownikowi wobec dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, który z tego tytułu rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia.
 • Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i prawo pracownika do odszkodowania i zadośćuczynienia wobec naruszenia w/w obowiązku.
 • Odszkodowanie przysługujące pracownikowi za niewydajnie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy.
 • Odszkodowanie przysługujące byłemu pracownikowi z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu stosunku pracy.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy.

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500     Odpowiedzialność materialna pracowników wobec pracodawcy.

 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej.
 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy umyślnej.
 • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.
 • Wspólna odpowiedzialność materialna.
 • Odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Odszkodowanie przysługujące pracodawcy wobec naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji.

UWAGA:

Powyższy program stanowi zaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową / średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 06-12-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: