SZKOLENIE – Szczególne zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w obszarach zabytkowych. – dr hab. Katarzyna Zalasińska – 05.12.2016 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 5 grudnia 2016 r. w godz. 9.30–15.00

Szkolenie obejmuje praktyczne uwagi dotyczące prowadzenia procesu inwestycyjnego w zabytkach oraz obszarach zabytkowych. Omówione zostają podstawy prawa ochrony zabytków oraz stosowanie przepisów szczególnych Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się obsługą procesu inwestycyjnego, jak i bieżącym zarządzaniem nieruchomościami zabytkowymi oraz nieruchomościami położonymi w obszarach zabytkowych.

dr hab. Katarzyna Zalasińska   –  Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Centrum Prawa Angielskiego (Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union) oraz Institute of Art and Law w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony dziedzictwa kultury, w tym w zagadnieniach dotyczących zabytków oraz rynku dzieł sztuki. Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie, w tym „Ochrona Zabytków. Orzecznictwo z komentarzem” (2010) oraz „Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce” (2010). Członek wielu organizacji pozarządowych w tym m.in. PKN ICOM, PKN ICOMOS, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930  –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100  Status prawny zabytków oraz wynikające z ochrony ograniczenia prawa własności.

 • Prawne formy ochrony zabytków oraz formy ewidencjonowania.
 • Ochrona zabytków a ochrona w obszarach zabytkowych.
 • Prawa i obowiązki właścicieli/dysponentów zabytków.
 • Właściwość miejscowa i rzeczowa organów ochrony zabytków.

1100-1115 –  przerwa kawowa

1115-1300 Zabytki w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 • Skutki wpisu otoczenia zabytku do rejestru zabytków dla planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Skutki wprowadzenia ochrony zabytku bądź obszaru zabytkowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500     Proces budowlany w zabytkach oraz na obszarach zabytkowych

 • Zalecenia konserwatorskie – znaczenie dla procesu inwestycyjnego
 • Pozwolenia organów ochrony zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Uzgodnienie pozwolenia na budowę z organami ochrony zabytków
 • Dopuszczalność rozbiórki obiektów zabytkowych

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 05-12-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: