Szkolenia zewnętrzne

Informujemy, iż OIRP w Warszawie nie jest organizatorem poniższych wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację, przebieg i merytoryczną zawartość.


„Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” – 9 grudnia 2019

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu postępowania cywilnego pt. Sąd w sprawach cywilnych – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, która odbędzie się 9 grudnia 2019 r., na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

Głównym przedmiotem rozważań planowanej konferencji jest analiza roli oraz pozycji sądu w sprawach cywilnych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w kontekście nie tylko aktualnych reform procedury cywilnej, ale i całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dlatego też niezbędnym wydaje się przeprowadzenie debaty na powyższy temat, zarówno co do sytuacji aktualnej, jak i pożądanej.

Osoby zainteresowane udziałem czynnym w Konferencji prosimy o przesłanie tematów wystąpień wraz z abstraktem do 8 listopada 2019 r. na adres: konferencja2019.kpc.uksw@gmail.com oraz rejestrację pod niniejszym linkiem.

Abstrakt powinien liczyć do 250 słów (czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5) w języku polskim. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF oraz umieszczenie w nazwie pliku swojego imienia i nazwiska. Przewidywany czas wystąpienia to 10 minut.
Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu zostanie przesłana do 15 listopada 2019 r.

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji lub e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji.

Opłata za uczestnictwo czynne w Konferencji wynosi 70 złotych. W jej ramach Prelegent otrzyma: certyfikat udziału czynnego w konferencji, materiały konferencyjne, zaproszenie do udziału w przerwie kawowej oraz obiedzie. W przypadku rezygnacji opłata nie będzie zwracana. Dane do dokonania przelewu zostaną podane po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych referatów.

Szczegółowy plan konferencji zostanie ogłoszony 20 listopada 2019 r. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom w późniejszym terminie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie przewidujemy wypłaty honorarium za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii.

Osoby, które chciałyby uzyskać zaświadczenie o biernym udziale w konferencji uprzejmie prosimy o rejestrację pod niniejszym linkiem: https://forms.gle/gXnwCYJhGoMjrzcx6


Fundacja Teneo oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zapraszają do udziału w I Kongresie Edukacji Prawnej, który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Wszelkie informacje dotyczące Kongresu, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://kongres.teneo.org.pl/ 


Konferencja Naukowa „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego”  Łódź, 6 grudnia 2019

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo C.H.Beck zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych.

Podczas 3 paneli dyskusyjnych omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r.: 

 • instytucja nadużycia prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia;
 • nowe zasady organizacji postępowania – wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego i tzw. planu rozprawy oraz zwiększenie rygoryzmu dla pełnomocników procesowych związanego z przygotowaniem pozwu, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemnego i pism przygotowawczych oraz obecnością stron;
 • istotne zmiany w postępowaniu dowodowym – bardziej rygorystyczne ograniczenia czasowe w kwestii zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych podczas sporządzania planu rozprawy pod rygorem ich oddalenia, precyzyjnego formułowania przez stronę i pełnomocników wniosków dowodowych tak by można im było szybko nadać bieg lub oddalić; zwiększenia aktywności stron i ich pełnomocników procesowych przy przeprowadzaniu dowodów np. poprzez wywieranie wpływu na świadka by stawił się w sądzie; odformalizowania zasad postępowania dowodowego dotyczących: dowodu z dokumentu, dowodu z zeznań świadka, dowodu z opinii biegłego, wykorzystania opinii pozasądowych;
 • postępowanie w sprawach gospodarczych, w którym stosuje się krótsze terminy na dokonanie pewnych czynności procesowych jak: zgłoszenie wniosków dowodowych i twierdzeń przez stronę lub pełnomocnika, wznowienie lub umorzenie postępowania przez sąd, czy wprowadzenie tzw. umowy dowodowej;
 • zmiany w postępowanie nakazowym i upominawczym – warunki wydania nakazu zapłaty, nowa podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, postępowanie po wniesieniu zarzutów przez pozwanego, niedopuszczalność powództwa wzajemnego, brak możliwości wystąpienia z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych, zmiany w postępowaniu upominawczym;
 • nowelizacja zasad wyrokowania – nowe zasady sporządzenia uzasadnień, ich konstrukcji i sposobu doręczania stronom.
 • nowy kształt postępowania apelacyjnego w zakresie kontroli formalnej apelacji przez sąd odwoławczy, treści apelacji, postępowania dowodowego przed sądem apelacyjnym, wnoszenia apelacji od wyroku wydanego po wniesieniu powództwa oczywiście bezzasadnego.

Więcej informacji


ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO – Toruń, grudzień 2019

Serdecznie zapraszamy na  II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO”.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Toruniu.

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom związanym z postępowaniami dyscyplinarnymi prawniczych zawodów zaufania publicznego oraz modelami odpowiedzialności, jakie funkcjonują w polskim prawie. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch aspektach – teoretyczno-naukowym oraz praktycznym. W programie przewidziano wystąpienia notariuszy, komorników, radców prawnych oraz adwokatów.


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie po raz kolejny zapraszają na konferencję naukową poświęconą ochronie danych osobowych, tym razem – szczegółowym zagadnieniom z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście prawa pracy „RODO w zakładzie pracy – zagadnienia szczegółowe. Kontrola pracownika i postępowania wyjaśniające”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.

Więcej informacji pod adresem: https://www.konferencjerodo.edu.pl


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE zapraszają do udziału w III Kongresie Praw Obywatelskich, który odbędzie się w dniach 13-14 grudnia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Mordechaja Anielewicza 6 w Warszawie.

Celem Kongresu jest debata o obecnych i przyszłych wyzwaniach w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce, zagwarantowanych w Konstytucji oraz ratyfikowanych przez nasz kraj traktatach międzynarodowych.

Tegoroczne wydarzenie składało się będzie z 50 paneli i warsztatów, podczas których będą poruszane różne tematy z zakresu prawa i życia społecznego. W tym roku dodatkowo zaplanowaliśmy cały szereg aktywności, które będą odbywały się nie tylko w Muzeum POLIN, ale również w przestrzeni miejskiej na warszawskim Muranowie. To sesja porozmawiaj z ekspertem, Żywa Biblioteka, Wioska Praw Człowieka, projekcje filmów o tematyce związanej z prawami człowieka a także wiele innych wydarzeń towarzyszących.

W tym roku Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur odpowiedzialny jest za przygotowanie dwóch paneli. Poniżej przesyłamy informacje szczegółowe:

 1. 13.12.2019 r. (piątek) godzina: od 14:10 do 15:40
  Sesja 10: Opieka psychiatryczna dla dzieci w Polsce – wołanie o pomoc
  miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B
  paneliści: Barbara Remberk, Jolanta Paruszkiewicz, Agnieszka Sikora, Tomasz Rowiński
  moderuje: Justyna Jóźwiak
  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-10KPO-pomoc-psychiatryczna-dla-dzieci
 2. 14.12.2019 r. godzina: od 13:30 do 15:00
  Sesja 34: Tortury hańbą XXI wieku
  miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B
  wystąpienie wprowadzające: Artur Ligęska
  paneliści: Vahe Grigoryan, Joseph Hoffmann, Maria Książak, Przemysław Kazimirski.
  moderuje: Marzena Ksel
  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-34KPO-zwalczanie-tortur-w-Polsce

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Jedynym warunkiem jest rejestracja uczestników.

Więcej szczegółów znajduje się na portalu: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo.


IV edycja Konstytucyjnego Turnieju Sądowego

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy zapraszamy do udziału w IV edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego.

Turniej oparty jest na formule moot court i stanowi niepowtarzalną okazję do nabycia oraz rozwinięcia umiejętności analizy sprawy zawisłej przed sądem, przygotowywania spójnej argumentacji oraz jej prezentacji podczas symulowanej rozprawy.

Konkurs został zorganizowany z myślą o studentach prawa, aplikantach adwokackich i radcowskich. W tegorocznej edycji uczestnicy zmierzą się ze sprawą zawisłą przed Sądem Najwyższym, będą musieli opracować skargę kasacyjną w oparciu o opracowany kazus turniejowy, odpowiedź na skargę kasacyjną, a następnie zaprezentować argumentację prawniczą podczas symulowanej rozprawy przez Sądem Najwyższym. Pomocne w rozwiązaniu kazusu turniejowego może być odwołanie się do zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji RP.

Szczegóły dotyczące Turnieju znajdą Państwo w załączniku poniżej:


Nowy kierunek studiów podyplomowych prawa i ekonomii dla prawników przedsiębiorstw

Program PS prawa i ekonomii dla prawników skierowany jest przede wszystkim do dwóch grup słuchaczy. Prawnikom „kancelaryjnym” pomoże w transformacji zawodowej do roli „in-house”. Prawnikom rozpoczynającym karierę zawodową pozwoli zaś na z orientowanie się na potrzeby biznesu, zarówno w perspektywie rozwoju w ramach działu prawnego, jak i ewentualnego włączenie się w zarząd spółką.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w załączniku.


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji przygotowała weekendowy kurs na którym uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę dotyczącą zagadnień przygotowanych na podstawie wykazu aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2019.

Kurs jest usystematyzowaniem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego. Szkolenie składa się z części teoretycznej przygotowanej pod kątem pytań testowych oraz części praktycznej obejmującej rozwiązywania zadań problemowych.

Osoby powołujące się na OIRP otrzymują 10 % zniżki.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie:

http://eckps.ewspa.edu.pl/produkt/kurs-na-doradce-restrukturyzacyjnego/

oraz pod adresem e-mail:

szkolenia@ewspa.edu.pl

Udostępnij na: