Szkolenia zewnętrzne

Informujemy, iż OIRP w Warszawie nie jest organizatorem poniższych wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację, przebieg i merytoryczną zawartość.

LAW CENTER CLUB mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z wyjątkowym gościem Prof. dr hab. Piotrem Kruszyńskim.

Tematem panelu dyskusyjnego będą „Obecne i planowane zmiany w prawie karnym i postępowaniu karnym”

LAW CENTER CLUB to elitarny klub zrzeszający osoby wykonujące zawody prawnicze. To również cykliczne spotkania elity prawniczej gdzie w klubowej atmosferze można zadzierzgnąć nowe przyjaźnie. To również miejsce do dyskusji gdzie prawnicy polskiej palestry dyskutują nad zmianami w polskim prawie.  Właścicielem LAW CENTER CLUB jest Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, najstarsza prywatna uczelnia w Polsce założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2019 o godzinie 18:00, w Sali Klubowej, Pałacu Lubomirskich (siedziba Business Centre Club). Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa

Więcej szczegółów pod linkiem:www.lawcenterclub.pl


Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Reforma postępowania cywilnego”, która odbędzie się 17 maja 2019 w Collegium Iuridicum II na Wydziale Prawa i Administracji UW (ul. lipowa 4, s.A3).

Celem konferencji jest gruntowne omówienie zasadniczych zmian zawartych w przedłożonym projekcie i poddanie ich szerszej dyskusji. Będzie ona połączona z prezentacją znajdującego się w końcowym etapie prac nowego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowywanego przez wydawnictwo C.H.Beck pod redakcją dr hab. Piotra Rylskiego. Komentarz ukaże się w nowej serii Komentarzy Prawa Procesowego Cywilnego, stanowiącej rozwinięcie i dopełnienie serii Komentarzy Prawa Prywatnego.

Zajęcia przeznaczone są dla adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych, pracowników windykacji, księgowości oraz członków zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, a także dla wszystkich tych, którzy wykorzystują w praktyce przepisy o komornikach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym.

Za udział w konferencji radca prawny otrzyma 5 pkt.

Wszyscy zainteresowani mogą zapisać się na to wydarzenie on-line


Ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

W dniach 16-17 maja 2019 r. odbędzie się organizowana przez Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UMK Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

Wydarzenie będzie miało miejsce w Hotel Bulwar w Toruniu.

Szczegółowe informacje na temat konferencji


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kierownik Katedry Prawa Karnego uprzejmie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez Katedrę Prawa Karnego w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne na temat „Środki zabezpieczające”. Konferencja odbędzie się 22 maja 2019 roku (środa) w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku  „Auditorium Maximum”.

Link do rejestracji: http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne


Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie skierowane jest zarówno do doradców restrukturyzacyjnych, jak i wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.


Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Katedra Prawa Cywilnego zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną „Prawo w sektorze budowlanym”, która odbędzie się 3 czerwca, w olsztyńskim Centrum Konferencyjnym UWM.

W związku z konferencją w godzinach 17:00-19:00 odbędzie się seminarium naukowe pt. „Umowy o realizację projektu architektoniczno – budowlanego w świetle prawa autorskiego”. Celem seminarium jest dyskusja i wymiana poglądów nad zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego, które budzą wątpliwości w codziennej pracy praktyków, a przy tym nie prawników. Tematyka seminarium, ze względu na swą aktualność, powinna spotkać się z zainteresowaniem ze strony studentów. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie propozycji tematów oraz abstraktów (do 1000 znaków) dotyczących zagadnień z zakresu prawa w sektorze budowlanym do 19 maja 2019 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych abstraktów.

Rejestracja możliwa jest przez formularz zgłoszeniowy.

Uczestnictwo czynne zostanie poświadczone certyfikatem wygłoszenia referatu na konferencji ogólnopolskiej. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony po ustaleniu grona prelegentów.

Wszelkie pytania związane z konferencją proszę kierować na adres:

Komitet Organizacyjny Konferencji
oknprawobudowlane@gmail.com

lub

dr Ewa Lewandowska
e.lewandowska@uwm.edu.pl

lub pod numerem telefonu

Monika Cichocka tel. 606 374 530


Serdecznie zapraszam na konferencję nt. „Co nowego w prawie medycznym?”, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Problematyka prawa medycznego odgrywa współcześnie coraz większą rolę. Obecnie można odnotować dynamiczne zmiany przepisów medycznoprawnych, głównie kształtujących prawa pacjenta i odpowiadające im obowiązki pracowników medycznych, a także regulujących administracyjne uwarunkowania systemu ochrony zdrowia. Ponadto wprowadza się w życie szereg nowych aktów prawnych w tym obszarze. Oprócz istotnego przyrostu materiału legislacyjnego ewolucji ulega też orzecznictwo i piśmiennictwo przedmiotu. Opracowuje się bowiem nowe koncepcje dogmatyczne, wykorzystywane w szczególności na potrzeby ustalenia przesłanek i zakresu odpowiedzialności podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Celem konferencji jest omówienie najnowszych rozwiązań prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a także przybliżenie najbardziej aktualnego dorobku doktryny i judykatury, a w tym przedstawienie problemów interpretacyjnych oraz próba ich rozwiązania. Intencją organizatorów jest interaktywność spotkania, stąd też pozostawia się wiele czasu na dyskusje i udzielanie odpowiedzi na pytania. Spotkanie jest adresowane do szerokiego grona odbiorców, zarówno ze środowiska prawniczego (sędziów, prokuratorów, przedstawicieli palestry, radców prawnych), jak i medycznego oraz osób zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem w ochronie zdrowia: na szczeblu danego podmiotu leczniczego, jak i w administracji rządowej i samorządowej.

Będzie mi niezwykle miło gościć Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Formularz rejestracyjny i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencie-seminaria-wvkladv oraz w sekretariacie Konferencji.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Udostępnij na: