Szkolenia w OIRP. Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Prezentujemy spis najczęściej pojawiających się pytań związanych z obowiązkiem doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do lektury.

Radcy OIRP w Warszawie

Pytania o obowiązek doskonalenia zawodowego

W uchwale Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r., w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którą można pobrać tutaj.

Zapraszamy do przeczytania §6 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, który można pobrać tutaj.

Obecny cykl szkoleniowy rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Tak, jeśli są spełnione warunki Uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r., w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Radca prawny zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku brania udziału w szkoleniu zawodowym w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu.

Sprawę reguluje uchwała Nr 103/IX/2015 KRRP

Radca prawny w celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych z tytułu publikowania książek, artykułów lub komentarzy z zakresu prawa, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku, tj. przedłożenia dowodu publikacji. W tym celu wystarczające będzie przedłożenie skanu strony tytułowej i spisu treści, gdzie wskazane będą informacje, że radca prawny jest autorem, tytuł publikacji i data publikacji.

Okres zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, trwający w czasie Cyklu Szkoleń Zawodowych, zmniejsza proporcjonalnie wymiar obowiązku udziału w szkoleniu zawodowym (§10 Regulaminu KRRP).

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w okresie trwania Cyklu Szkoleń Zawodowych, obowiązany jest do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu (§7 Regulaminu KRRP).

Na poniedziałki radcowskie nie prowadzimy żadnych zapisów. Wystarczy przyjść do Izby w dniu szkolenia i potwierdzić swoją obecność poprzez odbicie karty lub wpis na listę papierową.

Punkty zdobyte w danym okresie rozliczeniowym są uwzględniane tylko w obowiązującym cyklu. Nadwyżki punktowej nie przenosimy na poczet kolejnego cyklu.

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) podczas poniedziałków radcowskich włączana jest w następujących godzinach:

Godzina rozpoczęcia wykładu  Włączanie Wyłączanie
Poniedziałek radcowski
17.30 16.30 18.00
19.15 18.45 20.00

W ramach poniedziałków radcowskich mamy dla Państwa dwa niezależne od siebie 1,5-godzinne wykłady. Za każdy z nich otrzymują Państwo 4 punkty. W sumie za udział w całym poniedziałku radcowskim przyznawanych jest 8 punktów.

Wystarczy zbliżyć legitymację do czytnika, poczekać na krótki sygnał dźwiękowy i mrugnięcie zielonej diody, a obecność na danym szkoleniu i punkty doskonalenia zawodowego zostaną automatycznie zarejestrowane. Punkty za szkolenie będą widoczne w Extranecie po zaciągnięciu danych do bazy przez pracownika Izby.

Osoby posiadające nową legitymację radcowską (numer legitymacji znajdujący się na rewersie musi zaczynać się od liter RW – dla radców lub AW – dla aplikantów) mogą zaznaczyć swoją obecność na wykładzie poprzez „odbicie” legitymacji przy czytniku znajdującym się przy wszystkich wejściach do sal wykładowych. Osoby nie posiadające odpowiednich legitymacji mogą wpisać się na listę papierową, znajdującą się w recepcji. W obydwu przypadkach punkty za udział w szkoleniu zostaną naliczone na koncie radcy prawnego przez pracownika Izby.

Pytania ogólne

Nie. Liczba uczestników poniedziałków radcowskich jest ograniczona wyłącznie pojemnością naszego Centrum Szkoleniowego.

Należy w tym celu napisać mail pod adresem doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl z prośbą o wystawienie duplikatu, podając dane uczestnika oraz termin odbytego szkolenia.

W przypadku niemożności wykonania wpłaty przed szkoleniem wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, należy załączyć skan pisma – wniosku o przesunięcie terminu płatności za dane szkolenie na tryb płatności po szkoleniu na podstawie faktury, podpisanego przez osoby odpowiedzialne w danej jednostce za delegowanie pracowników na szkolenie. Na podstawie takiego zgłoszenia po szkoleniu zostanie wystawiona faktura z terminem płatności 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Zgodnie z przepisami zawartymi w § 15 ust. 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 8–15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Tak, jest to możliwe. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z działem Doskonalenia zawodowego radców prawnych. Ośrodek szkoleniowy ustala indywidualnie wysokość opłaty, którą osoba towarzysząca uiszcza w recepcji ośrodka/hotelu. Uczestnik szkolenia uiszcza opłatę za standardowe uczestnictwo.

Aplikanci OIRP w Warszawie

Wykłady są przeznaczone przede wszystkim dla radców prawnych, którzy mają pierwszeństwo udziału w szkoleniu.

Osoby spoza OIRP w Warszawie

Ponieważ szkolenia nieodpłatne są finansowane m.in. ze składek radców OIRP w Warszawie, co do zasady są one przeznaczone wyłącznie dla osób płacących składki w OIRP w Warszawie.

Ponieważ poniedziałki radcowskie są finansowane m.in. ze składek radcowskich, udział w tych szkoleniach mogą brać wyłącznie radcowie prawni z OIRP w Warszawie.

Ponieważ szkolenia nieodpłatne są finansowane m.in. ze składek radców OIRP w Warszawie, pierwszeństwo udziału w tych szkoleniach mają radcowie z OIRP w Warszawie.

Nie, w celu zaliczenia punktacji uczestnicy szkolenia muszą uzyskać stosowne zaświadczenie w OIRP w Warszawie i przedłożyć zaświadczenia ze szkolenia w swojej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Należy w tym celu napisać mail pod adresem doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl z prośbą o wystawienie duplikatu, podając dane uczestnika oraz termin odbytego szkolenia.

Udostępnij na: