Szkolenia w OIRP. Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Prezentujemy spis najczęściej pojawiających się pytań związanych z obowiązkiem doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do lektury.

Radcy OIRP w Warszawie

Pytania o obowiązek doskonalenia zawodowego

W uchwale Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którą można pobrać tutaj.

Zapraszamy do przeczytania §6 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, który można pobrać tutaj.

Obecny cykl szkoleniowy rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Tak, jeśli są spełnione warunki Uchwały Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Radca prawny zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku brania udziału w szkoleniu zawodowym w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu.

Sprawę reguluje uchwała Nr 209/X/2020 KRRP

Radca prawny w celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych z tytułu publikowania książek, glos lub artykułów z zakresu prawa, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku, tj. przedłożenia dowodu publikacji. W tym celu wystarczające będzie przedłożenie skanu strony tytułowej i spisu treści, gdzie wskazane będą informacje, że radca prawny jest autorem, tytuł publikacji i data publikacji.

Okres zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, trwający w czasie Cyklu Szkoleń Zawodowych, zmniejsza proporcjonalnie wymiar obowiązku udziału w szkoleniu zawodowym (§8 Regulaminu KRRP).

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w okresie trwania Cyklu Szkoleń Zawodowych, obowiązany jest do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze proporcjonalnym pozostałym do końca tego okresu (§5 Regulaminu KRRP).

Punkty zdobyte w danym okresie rozliczeniowym są uwzględniane tylko w obowiązującym cyklu. Nadwyżki punktowej nie przenosimy na poczet kolejnego cyklu.

W ramach poniedziałków radcowskich mamy dla Państwa dwa niezależne od siebie 1,5-godzinne wykłady. Za każdy z nich otrzymują Państwo 4 punkty. W sumie za udział w całym poniedziałku radcowskim przyznawanych jest 8 punktów.

Pytania ogólne

Nie, udział w poniedziałkach radcowskich nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Należy w tym celu napisać mail pod adresem doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl z prośbą o wystawienie duplikatu, podając dane uczestnika oraz termin odbytego szkolenia. Jeśli jednak było to szkolenie online, to zaświadczenie dostępne jest do pobrania na indywidualnym koncie EAR. Po zalogowaniu się na platformę EAR, następnie przejść do zakładki KOKPIT po lewej stronie i zjechać na dół strony, gdzie znajduje się ZESTAWIENIE OBECNOŚCI.

Zaświadczenia dostępne są na platformie e-learningowej EAR. Po zalogowaniu się na platformę EAR należy przejść do zakładki KOKPIT po lewej stronie i zjechać scrollem na dół strony, gdzie znajduje się ZESTAWIENIE OBECNOŚCI. W tym miejscu dostępne są zaświadczenia ze wszystkich szkoleń online odbytych na platformie.

W przypadku niemożności wykonania wpłaty przed szkoleniem wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, należy załączyć skan pisma – wniosku o przesunięcie terminu płatności za dane szkolenie na tryb płatności po szkoleniu na podstawie faktury, podpisanego przez osoby odpowiedzialne w danej jednostce za delegowanie pracowników na szkolenie. Na podstawie takiego zgłoszenia po szkoleniu zostanie wystawiona faktura z terminem płatności 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Zgodnie z przepisami zawartymi w § 15 ust. 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 8–15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Tak, jest to możliwe. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z działem Doskonalenia zawodowego radców prawnych. Ośrodek szkoleniowy ustala indywidualnie wysokość opłaty, którą osoba towarzysząca uiszcza w recepcji ośrodka/hotelu. Uczestnik szkolenia uiszcza opłatę za standardowe uczestnictwo.

Aplikanci OIRP w Warszawie

W wykładach w ramach poniedziałków radcowskich mogą uczestniczyć zarówno radcy prawni jak i aplikanci radcowscy.

Osoby spoza OIRP w Warszawie

Ponieważ szkolenia nieodpłatne są finansowane m.in. ze składek radców OIRP w Warszawie, co do zasady są one przeznaczone wyłącznie dla osób płacących składki w OIRP w Warszawie.

Tak, na wykładach w ramach poniedziałków radcowskich mogą uczestniczyć radcy prawni oraz aplikanci radcowscy spoza OIRP w Warszawie. Wymagane jest wcześniejsze założenie konta na platformie e-learningowej EAR: https://ear.oirpwarszawa.pl/

Nie, w celu zaliczenia punktacji uczestnicy szkolenia muszą uzyskać stosowne zaświadczenie w OIRP w Warszawie i przedłożyć zaświadczenia ze szkolenia w swojej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Udostępnij na: