Święto radcy prawnego

W 2010 r. Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła 6 lipca Dniem Radcy Prawnego. 6 lipca 1982 roku została uchwalona Ustawa o radcach prawnych, kładąc podwaliny pod samorząd radców prawnych. Po trzydziestu dwóch latach istnienia, samorząd radców prawnych obecnie jest największym samorządem prawniczym w Polsce, liczącym ponad trzydzieści cztery tysiące radców prawnych i ponad osiem tysięcy aplikantów radcowskich w 19 Okręgowych Izbach Radców Prawnych. Samorząd radców prawnych jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego w wielu jego płaszczyznach, a nasza działalność w międzynarodowych organizacjach prawniczych jest doceniana.

Obchodzimy dziś wyjątkowe święto. W 2010 r. Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła 6 lipca Dniem Radcy Prawnego. Dzień Radcy Prawnego to święto szczególne dla członków naszego samorządu. Z tej okazji, wszystkim moim Koleżankom i Kolegom, radcom prawnym i aplikantom radcowskim, składam serdeczne życzenia pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzę Państwu, abyście z okazji naszego wspólnego święta, poczuli jeszcze mocniej wspólnotę z tysiącami radców prawnych i aplikantów radcowskim na terenie całego kraju, abyście, uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez Okręgowe Izby Radców mogli wzmacniać poczucie naszej solidarności samorządowej. By ten szczególny dzień przyniósł radość, ale i też refleksję nad drogą jaką przeszliśmy przez 32 lata istnienia samorządu radców prawnych.

– mówi Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Dzień radcy prawnego ma w swym zamyśle służyć nieformalnej integracji radcowskiej społeczności, nawiązywaniu szerokich kontaktów z środowiskami lokalnymi i krajowymi.

Tempo zmian współczesnego świata daje nam podstawy twierdzić, że samorząd radców prawnych, ze względu na dokonania w okresie ponad trzydziestoletnim uzyskał silną pozycję zarówno wśród zawodów zaufania publicznego, ale również w życiu publicznym naszego kraju.

Samorząd radców prawnych jest organizacją liczną, profesjonalną, otwartą na potrzeby obywateli. Inicjującą wiele działań na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa oraz zabierającą liczący się głos w istotnych, dla społeczeństwa naszego państwa, sprawach. Jest samorządem nowoczesnym, w którego działalności wykorzystuje nowe technologie.

– mówi Barbara Kras, Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Samorząd radców prawnych od wielu lat, głównie poprzez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji, powołany przez Krajową Radę Radców Prawnych współpracujący z wybitnymi przedstawicielami prawniczego świata nauki i praktyki, przejawia aktywność w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Krajowa Rada Radców Prawnych, promując wśród radców prawnych ideę świadczenia pomocy prawnej pro bono, od pięciu lat prowadzi akcję „Kryształowe serce”. Nagrodę „Kryształowe serce radcy prawnego” otrzymują radcowie prawni, którzy w sposób szczególny wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych, rodzin dotkniętych klęskami, jak również wspierający swoją działalnością innych.

Przypomnijmy także, że w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa, samorząd radcowski wdraża program nauki prawa w szkołach. Począwszy od 2010 roku staraniem kilku izb odbył się pilotażowy program praktycznej nauki prawa. Rok później, 1 września 2011 roku Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz Minister Sprawiedliwości podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie promowania i rozwijania edukacji prawnej w szkołach średnich. Przedmiotem Porozumienia było rozszerzenie programu edukacji prawnej poprzez m.in. utworzenie Szkolnych Kół Prawnych, zaś celem poszerzenie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, zapoznanie ich z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie im praktycznej wiedzy prawniczej. Zrealizowane to zostało poprzez m.in. zorganizowanie lekcji stacjonarnych, lekcji w terenie (wizyty w np. sądach, instytucjach administracji publicznej), konkursy i quizy o tematyce prawniczej. Krajowa Rada Radców Prawnych wielokrotnie wyrażała zadowolenie, że jej inicjatywa wprowadzenia edukacji prawnej w szkołach spotkała się z ze zrozumieniem organów władzy publicznej oraz umożliwieniem działań samorządu w tym zakresie.

Wiosną 2013 roku Krajowa Rada Radców Prawnych, jako pierwszy samorząd w Polsce, rozpoczęła ogólnopolską akcję informacyjną „Z Radcą prawnym bezpieczniej”. W 2014 roku odbędzie się pilotaż cyklicznej kampanii, zamieniając akcyjność na permanentność.

Od dawna samorząd radców prawnych zabiegał o przyznanie radcom prawnym kompetencji do obron karnych. Starania te wynikały głównie z faktu, że na gruncie obowiązującego prawa ustawowy zakres obszarów, w których radca prawny świadczy pomoc prawną, obejmuje poza obronami karnymi wszystkie dziedziny, w tym radca prawny może występować jako obrońca w sprawach o wykroczenia, wykroczenia skarbowe, a także jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz obrońca przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Prawo karne i postępowanie karne są przedmiotami objętymi aplikacją radcowską, a aplikanci radcowscy składają egzamin z prawa karnego. Nie występowały zatem żadne powody, by radca prawny nie został wyposażony w kompetencje do obron karnych. Ten słuszny postulat zyskał aprobatę podmiotów posiadających inicjatywę ustawową i z satysfakcją, Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła uchwalenie w dniu 27 września 2013r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przyznającą prawo występowania przez radców prawnych jako obrońców w sprawach karnych, która w tym zakresie zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015r. Rozszerzenie kompetencji zawodowych radców prawnych stanowi bowiem wyjście naprzeciw postulatom samorządu radców prawnych o przyznanie takich kompetencji. Stanowi również wyraz polityki państwa w zakresie poszerzenia możliwości dostępu obywateli do profesjonalnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym.

Udostępnij na: