Starszy Specjalista w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego

Ogłoszenie o naborze

 

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

 

 • Starszy specjalista

 

w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

 

Adres Biura

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

Al. Jerozolimskie 87

 

02-001 Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

 • prowadzenie postępowań w wyznaczonym zakresie dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, w tym w szczególności:

 

 

   • analiza merytoryczna spraw
   • prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych ze stronami w formie telefonicznej i mailowej
   • organizacja i prowadzenie posiedzeń polubownych z jedną lub oboma stronami
   • przygotowywanie propozycji rozwiązania sporów
   • przygotowywanie opinii kończących postępowanie

 

 • przeprowadzanie analizy orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Wspólnot Europejskich
 • opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów i procedur związanych z zadaniami Rzecznika Finansowego

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

wymagania niezbędne (na podstawie art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym)

 

 

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, a także przepisów dotyczących produktów finansowych tj. bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego, w szczególności przepisów konsumenckich
 • co najmniej 5 letni staż pracy
 • co najmniej  3 letnie doświadczenie w instytucjach finansowych, kancelariach prawnych lub organach administracji związane ze stosowaniem ww. przepisów

 

wymagania dodatkowe

 

 

 • doświadczenie w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów lub posiadanie umiejętności pozasądowego rozwiązywania sporów
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych
 • uprawnienia mediatora
 • praktyczna znajomość produktów bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom indywidualnym, czy też sposobu obsługi klienta instytucji oferujących wskazane wyżej produkty
 • znajomość orzecznictwa w zakresie stosowania przepisów  dotyczących ww. produktów oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • samodzielności, komunikatywności, umiejętności współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Oferujemy:

 

 

 • stabilną formę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej organizacji
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

 

 • Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

 

Termin składania dokumentów:

 

14-09-2018

 

Sposób składania aplikacji:

 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@rf.gov.pl

 

 

 

lub przesyłać na adres:

 

 

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

Al. Jerozolimskie 87

 

02-001 Warszawa

 

lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

 

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WRS – Starszy specjalista – profil bankowo-kapitałowy”

 

Udostępnij na: