Starszy prawnik / Associate – Praktyka energetyki

ECh&W jest niezależną polską kancelarią prawną. Od kilkunastu lat systematycznie zwiększamy swój potencjał. Jesteśmy kancelarią nowoczesną, świadczącą usługi na najwyższym poziomie merytorycznym, zapewniającą naszym Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc prawną.

 

Korzystając z wiedzy i wieloletniego doświadczenia prawników ECh&W często prowadzimy sprawy nietypowe i precedensowe, wymagające kreatywnego rozwiązywania problemów prawnych. Dysponujemy zespołem ekspertów z większości dziedzin prawa, a dzięki współpracy specjalistów tworzących multidyscyplinarne praktyki gwarantujemy naszym Klientom profesjonalne rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień.

 

Specjalizujemy się m.in. w obsłudze prawnej z zakresu prawa energetycznego, wspierając zarówno przedsiębiorstwa energetyczne, jak i odbiorców energii elektrycznej, paliw, ciepła i gazu. Dotychczas świadczyliśmy obsługę m.in. na rzecz: PGE Obrót S.A., PGE S.A., ENEA S.A., ENEA OPERATOR SP. Z O.O., PGNiG S.A., Pilkington Polska sp. z o.o., TAMEH Polska sp. z o.o., ZGH Bolesław S.A., Ceramika Nowa Gala S.A., PKP Energetyka S.A., PKN Orlen S.A., PCC „Rokita” S.A., Air Products Sp. z o.o., JSW Koks S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. ,Huta Łaziska S.A., P.P. „Porty Lotnicze”, Cementownia Warta S.A., PGNiG Termika S.A., Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

 

W związku z ciągłym, dynamicznym rozwojem, poszukujemy osoby chętnej do podjęcia pracy na stanowisku:

 

Starszy prawnik / Associate – Praktyka energetyki
(Warszawa)

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Starszego prawnika będzie odpowiedzialna za wsparcie zespołu Praktyki energetyki.

 

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 

 

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej w zakresie zagadnień regulacyjnych rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa energetycznego (prawo energetyczne, odnawialne źródła energii, kogeneracja, efektywność energetyce zna, rynek mocy, system handlu uprawnieniami do emisji), w szczególności w zakresie zagadnień regulacyjnych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z działalnością przedsiębiorców na rynku energii
 • analiza projektów legislacyjnych
 • bieżący kontakt z Klientem kancelarii
 • udział w procesach due diligence w zakresie analizy zagadnień regulacyjnych oraz kontraktowych
 • udział w negocjacjach umów
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed Prezesem URE i SO SOKiK
 • udział w działaniach wspierających rozwój Praktyki energetyki (konferencje, prezentacje, publikacje)

 

Oczekiwania:

 

 

 • ukończone studia wyższe, tytuł magistra prawa
 • tytuł radcy prawnego
 • co najmniej 3-4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z prawem energetycznym
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego
 • doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu projektów opinii prawnych i analiz
 • duża samodzielność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność i dbałość o jakość
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 

 

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • współpracę z profesjonalistami w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku obsługi prawnej
 • możliwość rozwoju i zdobywania unikatowego doświadczenia przy realizowaniu powierzonych zadań
 • przyjazną i nie „korporacyjną” atmosferę pracy

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp.k. w związku procesem rekrutacyjnym:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp.k. („ECh&W”) z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000245117, REGON: 140326747, NIP: 525-23-49-437.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana aplikacja, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana osobowych jest konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji jest dobrowolna. Jeżeli jednak jej Pani/Pan nie udzieli, nie będziemy mogli przechowywać Pani/Pana CV dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, której dotyczy Pani/Pana aplikacja.
 5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest udzielona nam zgoda, w każdym czasie może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem email: rekrutacja@echw.pl lub przez tel.: 22 745 32 35. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli jednak wycofa Pani/Pan zgodę, nie będziemy mogli w dalszym ciągu przechowywać Pani/Pana CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku nawiązania z Panią/Panem umowy z ECh&W, również po tym czasie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i uzgodnieniami. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) do czasu jej wycofania.
 7. Przysługują Pani/Panu określone prawa, w tym:

 

 

 • Prawo do informacji– przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej oraz łatwo zrozumiałej informacji o tym jak wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe.
 • Prawo dostępu– przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia co do tego, czy Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane, oraz określonych innych informacji o tym, w jaki sposób są one wykorzystywane. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, poprzez żądanie sporządzenia kopii danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Możemy odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to ujawnić dane osobowe dotyczące innej osoby lub mogłoby w inny sposób negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
 • Prawo do sprostowania– może Pani/Pan żądać od nas podjęcia środków celem skorygowania Pani/Pana danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. jeśli posiadamy błędny adres e-mail).
 • Prawo do usunięcia danych– znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które, umożliwia Pani/Panu żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy, na przykład, nie zachodzą istotne powody do kontynuowania przez nas wykorzystywania ich lub ich wykorzystywanie jest niezgodne z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania– przysługuje Pani/Panu prawo do wstrzymania dalszego wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania lub gdy służy to jako alternatywa wobec usunięcia danych. Jeśli przetwarzanie zostanie ograniczone, możemy w dalszym ciągu przechowywać Pani/Pana dane osobowe, lecz nie możemy ich dalej aktywnie wykorzystywać.
 • Prawo do przenoszenia danych– przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Pani/Pana własnych celów w innych organizacjach (będących odrębnymi administratorami danych). W takim przypadku dostarczymy Pani/Panu kopię danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Pani/Pana dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu– przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania w oparciu o podstawy odnoszące się do Pani/Pana szczególnej sytuacji, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez ECh&W.
 • Prawo do wycofania zgody– przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi – do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych przez ECh&W narusza przepisy o ochronie danych osobowych i RODO.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych dla potrzeb procesu rekrutacji prosimy o kontakt na adres: rekrutacja@echw.pl, nr telefonu +48 22 745 32 35.

 

Udostępnij na: