Spotkanie władz warszawskich samorządów radcowskiego i adwokackiego

W dniu 28 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Na spotkaniu omawiano m.in.: zasady wzajemnego uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, problematykę  dotyczącą postępowań w sprawie wpisów na listę radców prawnych i adwokatów oraz przepływów między tymi zawodami, a także dotychczasową  współpracę w zakresie integracji środowiskowej.

Przeprowadzona została dyskusja dotycząca propozycji zmian dotyczących dostępu do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata w wyniku której podjęto wspólne stanowisko o następującej treści:

„Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z niepokojem przyjmują propozycję wprowadzenia kolejnej alternatywnej drogi dojścia do zawodów adwokata i radcy prawnego, z pominięciem aplikacji prowadzonych przez samorządy zawodowe.

Aktualnie dostęp do zawodów adwokata i radcy prawnego jest szeroki i transparentny. W ostatnich latach zwiększono krąg osób, które mogą przystępować do egzaminów zawodowych bez odbycia aplikacji adwokackiej albo radcowskiej.

Prawnicze samorządy zawodowe nie zarabiają na szkoleniu aplikantów. Ustalane przez Ministra Sprawiedliwości opłaty za aplikacje mogą być przeznaczane wyłącznie na pokrycie kosztów szkolenia aplikantów.

Organizacja aplikacji przez samorządy zawodów zaufania publicznego stanowi przejaw samorządności wynikającej z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym powinnością samorządu zawodowego jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Aplikanci adwokaccy i radcowscy są członkami izb adwokackich i radcowskich, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, są związani zasadami etyki zawodowej i obowiązani do ochrony tajemnicy zawodowej.

Praktyczna aplikacja zawodowa prowadzona przez samorządy zawodowe, w sposób optymalny umożliwia właściwe sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego. Jak wynika ze statystyk publikowanych co roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ostatnich latach mniej niż połowa osób przystępujących do egzaminów zawodowych bez odbycia aplikacji uzyskuje wynik pozytywny.

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego powinny spełniać najwyższe standardy zapewniające obywatelom realizację ich praw i wolności konstytucyjnych.”