Specjalista w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisku:

 

specjalisty w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego

 

Adres Biura

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

Al. Jerozolimskie 87

 

02-001 Warszawa

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 

 • przygotowywanie projektów pism, wniosków i opinii prawnych skierowanych do podmiotów rynku finansowego, a w szczególności do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych;

 

 

 • przygotowywanie projektów pism i opinii prawnych do klientów podmiotów rynku finansowego;

 

 

 • przygotowanie odpowiedzi i opinii prawnych na zapytania klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowywanie projektów istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku bankowego i kapitałowego;
 • przygotowywanie projektów skarg nadzwyczajnych wnoszonych do Sądu Najwyższego w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

wymagania niezbędne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;

 

 

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisów konsumenckich regulujących świadczenie usług i sprzedaż produktów na rynku finansowym, a zwłaszcza następujących ustaw:

 

 

 • ustawa – kodeks cywilny;
 • ustawa – prawo bankowe;
 • ustawa o kredycie konsumenckim;
 • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
 • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • ustawa o usługach płatniczych;
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • ustawa – kodeks postępowania cywilnego;
 • ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;

 

 

 • bardzo dobra znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie stosowania ww. przepisów;

 

 

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych lub organach administracji, organizacjach społecznych lub w podmiotach rynku finansowego (w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym), związane ze stosowaniem ww. przepisów.

 

 

 

Atutem będzie:

 

 

 • posiadanie tytułu radcy prawnego lub adwokata; lub
 • rozpoczęta aplikacja radcowska, adwokacka;

 

 

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę;

 

 

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

 

 

 • szeroki zakres tematyczny spraw – możliwość kreatywnego podejścia do wielu kwestii związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania rynku finansowego;

 

 

 • możliwość konsultacji z ekspertami Biura Rzecznika Finansowego;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

– życiorys i list motywacyjny;

 

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 

– kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów,

 

certyfikaty językowe itp.);

 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów:

 

8 listopada 2018 r.

 

 

 

Sposób składania aplikacji:

 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat.wbk@rf.gov.pl
lub przesyłać na adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

Al. Jerozolimskie 87

 

02-001 Warszawa

 

lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WBK – specjalista”

 

Udostępnij na: