specjalista w Wydziale Prawnym w Departamencie Lotnictwa

Pracownikom oferujemy:

 

• dogodną lokalizację

 

• elastyczny czas pracy – rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 – 9.00

 

• pracę zdalną

 

• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych

 

• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach

 

• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP • w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników

 

• udogodnienia dla rowerzystów – stojaki na rowery na terenie ministerstwa

 

• preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 

 

 • Realizowanie zadań związanych z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w tym m.in.: przekazywanie propozycji do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra; opracowywanie projektów dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości Ministra właściwego do spraw transportu w zakresie lotnictwa cywilnego, w tym projektów aktów normatywnych i ocen skutków regulacji; udział w posiedzeniach komisji prawniczych, komisjach sejmowych i senackich; dokonywanie wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych; opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych; przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych, w tym m.in.: opracowywanie/opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; opracowywanie/opiniowanie projektów zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym; prowadzenie procedury odwoławczej; prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej
 • Rozpatrywanie skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ innych sygnałów obywatelskich oraz wydawanie opinii
 • Realizowanie zadań związanych z prawem europejskim, w tym m.in.: analizowanie prawa europejskiego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Departamentu; dokonywanie prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie z właściwymi podmiotami; przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii etc.
 • Dokonywanie analiz prawnych, w tym przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ ocen w obszarze dotyczącym lotnictwa cywilnego
 • Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich, w tym gromadzenie materiałów, przygotowywanie odpowiedzi i prowadzenie konsultacji
 • Realizowanie zadań związanych z tworzeniem i opiniowaniem projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w obsłudze prawnej lub legislacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy Prawo lotnicze
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego w RP
 • Znajomość zagadnień prawa Unii Europejskiej z zakresu lotnictwa cywilnego
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DL-4/20”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00 lub mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne; 4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT; 5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata; 7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) 10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl

 

 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Informacja o metodach naboru: • weryfikacja formalna nadesłanych ofert • możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej • rozmowa kwalifikacyjna Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu). Dokumenty załączane przez kandydatów/kandydatki do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski. Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01 lub (22) 630 18 24 Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej: • https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Udostępnij na: