Specjalista w Dziale Prawnym

ORLEN Paliwa to spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN specjalizująca się w obsłudze logistycznej klientów biznesowych i sprzedaży hurtowej produktów paliwowych: benzyn, olejów, gazu oraz produktów energetycznych i energii elektrycznej. Ogólnopolska sieć handlowo-logistyczna ORLEN Paliwa umożliwia rozwój kariery w różnych regionach Polski, we współpracy z partnerami biznesowymi programu Paliwa BAQ lub w ramach sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm.

W związku z digitalizacją prowadzonych spraw sądowych aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista w Dziale Prawnym

Numer ref.: 01/EG/2021              Miejsce pracy: Płock                        Ważne do: 31.01.2021

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

 • Współtworzenie i wdrażanie spójnej bazy danych postępowań sądowych prowadzonych oraz wewnętrzną i zewnętrzną obsługę prawną Spółki;
 • Pozyskiwanie informacji o prowadzonych sprawach;
 • Archiwizację dokumentacji dotyczących spraw ;
 • Przeniesienie zarchiwizowanej dokumentacji do dedykowanego serwera w systemie e-Vicarius.

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • Współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • Pracę w dynamicznej i inspirującej organizacji, posiadającej pozycję lidera na rynku paliw płynnych

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Ukończone studia prawnicze ( albo rozpoczęty V rok studiów),
 • Mile widziana jest rozpoczęta aplikacja radcowska / adwokacka,
 • Pracowałeś na różnych bazach danych,
 • Posiadasz praktyczną znajomość MS Excel,
 • Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i współpracy,
 • Jesteś osobą samodzielną i zorganizowaną.

Aplikacja na stanowisko Specjalisty powinna zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści zamieszczonej poniżej *
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną** dotyczącą ochrony danych osobowych

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja.orlenpaliwa@orlen.pl w temacie wiadomości wpisując nr ref. : 01/EG/2021

*Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: formularzu aplikacyjnym, CV i liście motywacyjny przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia obecnego procesu rekrutacji w ORLEN Paliwa Sp. z o.o..
Może Pan / Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 44 ; 09-411 Płock, przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. Może Pan / Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 44; 09-411 Płock , przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem.

3. Jeśli jest Pan / Pani zainteresowany/a uczestnictwem w procesach realizowanych przez inne Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN prosimy o wyrażenie poniższej odrębnej zgody w tym zakresie.

Może Pan / Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Zglenickiego 44; 09-411 Płock; przez e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl .

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane
2.ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. z siedzibą w Widełce 36-145 Widełka 869  (dalej: „my”’ „ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.). Kontaktowe numery  telefonów  do  Administratora Danych: +48 (24) 256 60 39, fax +48 (24) 367 90 55. Możesz się z nami skontaktować także w następujący sposób:

– poprzez e-mail:  RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl.

– listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44

Inspektor ochrony danych

W ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. służy następujący adres email: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. 

Cel i podstawy przetwarzania

W przypadku rekrutacji na pracownika, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy,  natomiast inne dane, dobrowolnie podane przez Państwa w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą:

art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy)

art. 221 § 1-2 Kodeksu Pracy (przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa)

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. . będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą nam Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. .
Państwa dane będą udostępnione Spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN dla prowadzonych przez nie procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębna zgodę, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Udostępnij na: