Specjalista/Starszy Specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego

Specjalista w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego

 

 

 

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Specjalisty/ Starszego Specjalisty

 

w Wydziale Rynku Klienta Bankowo-Kapitałowego

 

Adres Biura:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

Al. Jerozolimskie 87

 

02-001 Warszawa

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 

 • przygotowywanie projektów pism, wniosków i opinii prawnych skierowanych do podmiotów rynku finansowego, a w szczególności do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych;

 

 

 • przygotowywanie projektów pism i opinii prawnych do klientów podmiotów rynku finansowego;

 

 

 • przygotowanie odpowiedzi i opinii prawnych na zapytania klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowywanie projektów istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku bankowego i kapitałowego;
 • przygotowywanie projektów skarg nadzwyczajnych wnoszonych do Sądu Najwyższego w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego;
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach, posiedzeniach Sejmu w zakresie właściwości przedmiotowej Rzecznika Finansowego.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

wymagania niezbędne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;

 

 

  • biegła  znajomość przepisów:

 

   •  prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;

 

 

 

 • przepisów konsumenckich w tym w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 

oraz

 

 

 • przepisów regulujących świadczenie usług i sprzedaż produktów finansowych, w tym w szczególności ustawy prawo bankowe, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, ustawy o usługach płatniczych

 

lub

 

 

 • przepisów regulujących świadczenie i sprzedaż produktów kapitałowych, w tym w szczególności ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obligacjach

 

 

 • znajomość orzecznictwa, w tym europejskiego i doktryny w zakresie stosowania ww. przepisów;

 

 

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych lub organach administracji, organizacjach społecznych lub w podmiotach rynku finansowego (w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym), związane ze stosowaniem ww. przepisów.

 

atutem będzie:

 

 

 • posiadanie tytułu radcy prawnego lub
 • rozpoczęta aplikacja radcowska, studia doktoranckie;
 • doświadczenie w pracy w podmiotach związanych z rynkiem kapitałowym ( TFI, Domy Maklerskie) lub w sektorze bankowym / pożyczkowym lub w administracji publicznej sektora finansowego
 • doświadczenie w postępowaniu i egzekucji administracyjnej

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny

 

 

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

 

 

 • szeroki zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym;

 

 

 • wsparcie ekspertów Biura Rzecznika Finansowego;
 • przyjazna atmosfera pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

– życiorys i list motywacyjny;

 

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 

– kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów,

 

certyfikaty językowe itp.);

 

 

 

 

 

Termin składania dokumentów:

 

29 luty 2020 r.

 

 

 

Sposób składania aplikacji:

 

w formie elektronicznej na adres: sekretariat.wbk@rf.gov.pl

 

lub przesłać na adres Biura Rzecznika Finansowego

 

W tytule prosimy zamieścić „RF-WBK – specjalista lub starszy specjalista”

 

Udostępnij na: