specjalista ds. rozstrzygania sporów i zastępstwa procesowego w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów w Urzędzie Regulacji Energetyki

Dyrektor Generalny

 

w Urzędzie Regulacji Energetyki

 

poszukuje kandydatek\kandydatów na stanowisko

 

specjalisty ds. rozstrzygania sporów i zastępstwa procesowego

 

w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów

 

 

 

WYMIAR ETATU: 1

 

 

 

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

 

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

 

 

 

ADRES URZĘDU:

 

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 

Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

 

WARUNKI PRACY:

 

 

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ:

 

 

 •  realizowanie zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach spornych w zakresie właściwości wydziału,
 • opracowywanie projektów pism mających na celu upowszechnianie jednolitej praktyki w sprawach spornych,
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w przedmiocie wymierzania kar pieniężnych na podstawie ustawy Prawo energetyczne w zakresie właściwości wydziału,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości wydziału,
 • realizowanie zadań związanych z zastępstwem procesowym, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, pozwy, skargi i wnioski,
 • przygotowywanie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu właściwości Prezesa URE oraz wykonywanie zastępstwa procesowego Prezesa URE przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • prowadzenie bieżącej analizy orzecznictwa sądowego w sprawach związanych z działalnością Urzędu,
 • udział w przygotowywaniu projektów opinii prawnych, wyjaśnień, informacji dotyczących stosowania i interpretacji prawa w obszarze właściwości Prezesa URE oraz Dyrektora Generalnego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

 

 

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo,

 

 

 • doświadczenie: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej lub w administracji publicznej,

 

 

 • dobra znajomość systemu prawnego zarówno w aspekcie krajowym jak i unijnym, w szczególności przepisów z obszarów prawa energetycznego, handlowego, procedury administracyjnej i cywilnej,

 

 

 • znajomość specyfiki rynku energetycznego,

 

 

 • umiejętność rozwiązywania problemów i przedstawiania stanowiska,

 

 

 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,

 

 

 • umiejętność pracy w zespole,

 

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

 

 

 

 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 

 •  znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wpis na listę aplikantów radcowskich lub adwokackich,
 • znajomość orzecznictwa z zakresu prawa energetycznego.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 

 

 

 

 • życiorys/CV i list motywacyjny  (podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa wymaga zgody na ich przetwarzanie do celów naboru wg wzoru zamieszczonego na stronie Urzędu (zakladka:PRACA W URE\Stanowiska pracy niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej\Formularze do pobrania)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 

 

 •  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 05.09.2018 r.

 

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego doręczenia oferty do urzędu

 

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Urząd Regulacji Energetyki

 

Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń

 

Aleje Jerozolimskie 181

 

02-222 Warszawa

 

z dopiskiem: „DPR – specjalista

 

 

 

Udostępnij na: