specjalista ds. nadzoru zgodności działalności domów maklerskich i banków

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta / specjalisty

 

Wydziale Nadzoru Zgodności z Prawem

 

Departamentu Firm Inwestycyjnych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

 

 

Główne obowiązki:

 

 

 • nadzór w zakresie zgodności działalności domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską z przepisami prawa, w tym z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, jej aktami wykonawczymi oraz bezpośrednio obowiązującymi przepisami pakietu MiFID II;
 • weryfikacja i analiza merytoryczna raportów przekazywanych przez domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz korespondencja z ww. podmiotami nadzorowanymi;
 • obsługa procesów notyfikacyjnych zagranicznych firm inwestycyjnych zamierzających prowadzić działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem oddziału;
 • nadzór bieżący nad oddziałami zagranicznych firm inwestycyjnych, w tym korespondencja związana z prowadzoną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalnością maklerską,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach sprzeciwów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia zakresu wykonywanej działalności maklerskiej, o której mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 89 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • monitorowanie stosowania przez domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską Wytycznych ESMA, Regulacyjnych Standardów Technicznych oraz Wykonawczych Standardów Technicznych wydanych przez ESMA i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • współpraca z zagranicznymi organami nadzoru w zakresie działalności prowadzonej przez krajowe domy maklerskie na terytorium innych państw, w tym przekazywanie zagranicznym organom nadzoru zmian w notyfikacjach o prowadzeniu działalności maklerskiej przez krajowe domy maklerskie na terytorium innych państw.

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa;
 • dobra znajomość krajowych przepisów prawa z zakresu rynku kapitałowego, przede wszystkim ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; dodatkowo kodeksu postępowania administracyjnego; kodeksu spółek handlowych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2;
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa;
 • łatwość w formułowaniu stanowisk na piśmie;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • samodzielność i zaangażowanie;
 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji.

 

Wymagania pożądane:

 

 

 • znajomość struktury przepisów pakietu MiFID II;
 • znajomość przepisów Rozporządzenia 2017/565 z dnia 25.04.2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych;
 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego;
 • wykształcenie uzupełniające na kierunku związanym z rynkiem finansowym;
 • udokumentowane zainteresowanie rynkiem kapitałowym.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

 

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIF/02/2019##

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatw_UKNF_61992.pdf

 

 

 

Udostępnij na: