Soboty radcowskie w Warszawie – II kwartał 2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na wykłady w ramach „sobót radcowskich”.

plakat-sobotyW ramach sobót zaoferujemy Państwu cztery godziny szkolenia. Rozpoczynamy o godz. 10.30. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro).

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na sobotach radcowskich włączana jest automatycznie:

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 10.30 9.30 11.00
godz. 12.15 13.15 14.05

 

11 kwietnia 2015

10.30 – Roszczenia z tytułu mobbingu na tle poglądów doktryny i orzecznictwa – Zbigniew Szczuka, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (poziom zaawansowany)

12.15 – Wypadki przy pracy i wypadki zrównane w świetle obowiązującego Prawa – Zbigniew Szczuka, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (poziom zaawansowany)

25 kwietnia 2015

10.30 – Naruszenie art. 7, 77 oraz art. 80 Kpa przez organy administracji publicznej w postępowaniu dowodowym, w świetle wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych – Iwona Kosińska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie (poziom zaawansowany)

12.15 – Moc dowodowa operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego a zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu administracyjnym – Iwona Kosińska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjny

9 maja 2015

10.30 – Podatki w działalności zawodowej radcy prawnego – problemy podatkowe przy prowadzeniu kancelarii, świadczeniu usług na podstawie umowy o pracę i zlecenia, zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, podatek od towarów i usług przy pomocy prawnej świadczonej z urzędu – stan prawny na 2015 – cz. I – Rafał Romański doradca podatkowy (poziom średniozaawansowany)

12.15 – Podatki w działalności zawodowej radcy prawnego – problemy podatkowe przy prowadzeniu kancelarii, świadczeniu usług na podstawie umowy o pracę i zlecenia, zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, podatek od towarów i usług przy pomocy prawnej świadczonej z urzędu – stan prawny na 2015 – cz. II – Rafał Romański, doradca podatkowy (poziom średniozaawansowany)

23 maja 2015

10.30 – Podział majątku – aspekty procesowe – Kamila Paluszkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (poziom średniozaawansowany)

12.15 – Podział majątku – aspekty materialnoprawne – Kamila Paluszkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (poziom średniozaawansowany)

13 czerwca 2015

10.30 – Upadłość konsumencka po nowelizacji. Oddłużanie osób fizycznych – cz. I –  dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego (poziom średniozaawansowany)

12.15 – Upadłość konsumencka po nowelizacji. Oddłużanie osób fizycznych – cz. II –  dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego (poziom średniozaawansowany)

27 czerwca 2015

10.30 – Odpowiedzialność solidarna oraz in solidum w ujęciu materialnoprawnym i procesowym – cz. I – Agata Zając, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom średniozaawansowany)

12.15 – Odpowiedzialność solidarna oraz in solidum w ujęciu materialnoprawnym i procesowym – cz. II –  Agata Zając, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady sobotnie, tzw. „soboty radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład sobotni) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:

– wykład o godz. 10.30 – od godz. 9.30 do godz. 11.00

– wykład o godz. 12.15 – od godz. 13.15 do godz. 14.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Udział w szkoleniu z etyki zawodu stanowi obowiązek dla w/w osób wynikający z § 4 ust. 1 i ust. 2 uchwały KRRP nr 30/B/VII/2008 Krajowej rady Radców Prawnych z dnia 06.06.2008 r. w sprawie zasad wypełniania przez radców prawnych obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych. Zgodnie z § 4 ust. 1 cytowanej uchwały radca prawny wpisany na listę radców prawnych, po 10 września 2005 r., na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, obowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego, w wymiarze co najmniej 5 godzin szkoleniowych, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu go na listę radców prawnych. Osoby, które zgodnie z ww. uchwałą mają obowiązek odbycia 5-godzinnego szkolenie z zakresu etyki i historii zawodu radcy prawnego uprzejmie informujemy, iż zajęcia te będą prowadzone w ramach szkoleń jednodniowych – obecność na szkoleniu potwierdzona podpisem na liście obecności oznacza wypełnienie obowiązku etycznego przez radcę prawnego.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Wszelkich informacji na temat szkoleń udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: