Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi rekrutacją na stanowisko Referendarza sądowego


Na podstawie art. 149a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 769)     

 

 

 

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-26/18 na stanowisko

 

 

 

Referendarza sądowego

 

w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

 

Nazwa i adres sądu:

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

 

z siedzibą przy al. „Solidarności” 127 00 – 898 Warszawa

 

 

 

Miejsce świadczenia pracy: „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

 

Oznaczenie konkursu: K-110-26/18

 

Liczba wolnych stanowisk: 1

 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 

11 września 2018 r., godz. 10:00 w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00 – 898 Warszawa.

 

Zastrzega się możliwość zmiany miejsca konkursu w przypadku dużej ilości zgłoszeń na powyższe stanowisko.

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem zamieszkania,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniona osoba, która:

 

 

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata,
 • zdała egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończyła aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

 

W celu potwierdzenia spełnienia wymogów wynikających z art. 149 § 1 powołanej wyżej ustawy kandydaci proszeni są o złożenie oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Termin składania zgłoszeń na konkurs wyznaczam od dnia 9 sierpnia 2018 r. do dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego):

 

 

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie al. „Solidarności” 127 p. 359 B, 00-898 Warszawa

 

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Publikacja listy kandydatów dopuszczonych do konkursu:

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana na stronie internetowej sądu w dniu 4 września 2018 r.

 

Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 

 

 1. testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;

ol start=”2″

 • trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz  z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 769).

 

Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 

 

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359B na III piętrze.

 

Unieważnienie konkursu:

 

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą przy al. „Solidarności” 127  w Warszawie.

 

Administrator danych informuje, że:

 

 

 1. Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 

– przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,

 

– kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.

ol start=”3″

 • Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 • Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa krajowego, które zostały wskazane w zakładce Ważne dokumenty i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
 • Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: