Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Starszy specjalista

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

 

 

·         Starszy specjalista

 

 

 

w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

 

 

 

Adres Biura

 

 

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

 

 

Al. Jerozolimskie 87

 

 

 

02-001 Warszawa

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

 

·         prowadzenie postępowań w wyznaczonym zakresie dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, w tym w szczególności:

 

 

 

o    analiza merytoryczna spraw

 

 

 

o    prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych ze stronami w formie telefonicznej i mailowej

 

 

 

o    organizacja i prowadzenie posiedzeń polubownych z jedną lub oboma stronami

 

 

 

o    przygotowywanie propozycji rozwiązania sporów

 

 

 

o    przygotowywanie opinii kończących postępowanie

 

 

 

·         opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów i procedur związanych z zadaniami Rzecznika Finansowego

 

 

 

·         przeprowadzanie analizy orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Wspólnot Europejskich

 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 

 

wymagania niezbędne (na podstawie art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym)

 

 

 

·         wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne

 

 

 

·         znajomość przepisów prawa cywilnego, a także przepisów dotyczących produktów finansowych tj. bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego, w szczególności przepisów konsumenckich

 

 

 

·         co najmniej 5 letni staż pracy

 

 

 

·         co najmniej  3 letnie doświadczenie w instytucjach finansowych, kancelariach prawnych lub organach administracji związane ze stosowaniem ww. przepisów

 

 

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 

 

·         doświadczenie w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów lub posiadanie umiejętności pozasądowego rozwiązywania sporów

 

 

 

·         doświadczenie w prowadzeniu negocjacji

 

 

 

·         doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych

 

 

 

·         uprawnienia mediatora

 

 

 

·         praktyczna znajomość produktów bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom indywidualnym, czy też sposobu obsługi klienta instytucji oferujących wskazane wyżej produkty

 

 

 

·         znajomość orzecznictwa w zakresie stosowania przepisów  dotyczących ww. produktów oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego

 

 

 

·         znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

 

 

·         samodzielności, komunikatywności, umiejętności współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 

·         stabilną formę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 

 

 

·         odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej organizacji

 

 

 

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

·         życiorys i list motywacyjny

 

 

 

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

 

 

·         Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

 

 

·         Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

 

 

 

 

 

 

 

Sposób składania aplikacji:

 

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@rf.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

lub przesyłać na adres:

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rzecznika Finansowego

 

 

 

Al. Jerozolimskie 87

 

 

 

02-001 Warszawa

 

 

 

lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

 

 

 

 

 

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WRS – Starszy specjalista – profil bankowo-kapitałowy”

 

Udostępnij na: