Renomowana Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy sp. p. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilczej 46 podejmie współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim.

Renomowana Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy  sp. p. z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Wilczej 46 podejmie współpracę z aplikantem adwokackim lub radcowskim. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i dopiskiem w tytule maila „REKRUTACJA” na adres rekrutacja@rkkw.pl. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Wymagania:

 

 

 • minimum dwuletnie doświadczenie we współpracy merytorycznej z kancelariami prawnymi
  (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych oraz zaskarżaniu uchwał spółek kapitałowych),
 • doświadczenie procesowe, w tym umiejętność sporządzania pism i strategii procesowych,
 • bardzo dobra znajomość prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek oraz rynku kapitałowego,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • odpowiedzialność, sumienność, umiejętność logicznego myślenia oraz doskonała organizacja pracy.

 

Oferujemy:

 

 

 • pracę przy ciekawych i złożonych projektach,
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę pracy młodego zespołu,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziale prawnym w renomowanej Kancelarii Prawnej,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

 

 

Osoby zainteresowane pracą w RKKW proszone są o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym poniżej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, zawartych w złożonej dokumentacji (CV oraz liście motywacyjnym) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

 

 

 

Ponadto jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez RKKW, prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym następującej klauzuli:

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

 

 

 

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337285, NIP: 5213540088, REGON: 142011396 (dalej jako: „Administrator”).

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: + 48 22 541 70 80.

ol start=”2″

 • W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:

 

 

 1. rekrutacji, a także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora;
 2. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z prawa pracy (przede wszystkim Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych), związanych z procesem zatrudnienia.
 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

 

W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanie może opierać się na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

 

 

 1. rekrutacja (pkt. 2 lit. a) – podstawą jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. wykonywanie obowiązków wynikających z prawa pracy (pkt. 2 lit. b) – podstawą są obowiązki prawne ciążące na Administratorze, wynikające z prawa krajowego np. Kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych.
 3. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?

 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rekrutacyjny) dane będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie trzech lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: sekretariat@rkkw.pl lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

 

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.

ol start=”5″

 • Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?

 

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

ol start=”6″

 • Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

 

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.

ol start=”7″

 • Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ol start=”8″

 • Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

 

Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Udostępnij na: