Rekrutacja na stanowisko aplikanta

Kancelaria Adwokacka Sawicki i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie poszukuje aplikantów radcowskich zainteresowanych nawiązaniem stałej współpracy.

 

Oczekujemy:

 

 

 • co najmniej dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego,
 • dyspozycyjności i zaangażowania,
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków,
 • dobrej organizacji pracy (w tym pracy nad kilkoma projektami jednocześnie),
 • umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialności,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 

 

 • stałą współpracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość objęcia patronatem,
 • nabywanie doświadczenia zawodowego w prężnie rozwijającej się kancelarii,
 • pracę w młodym zespole,
 • stałą opiekę merytoryczną,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z listem motywacyjnym wraz z załączonym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Poniżej znajduje się formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych zawierający szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów. Po zapoznaniu się z formularzem oraz podpisaniu go we wskazanych miejscach, prosimy o przesłanie podpisanego skanu razem z CV oraz listem motywacyjnym, na powyższy adres e-mail. Zgłoszenia nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną niezwłocznie usunięte.

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, ……………………………,

 

 

 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w procesie rekrutacji, przez adw. Piotra Sawickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Warszawie (00-680), przy ul. Poznańskiej 7 lok. 1, NIP: 7621947314, REGON: 142686579, będącego Administratorem Danych Osobowych (zwanego dalej „Administratorem”).

 

Chcę, aby w przypadku prowadzenia kolejnych procesów rekrutacyjnych, Administrator  posiadał moje dane aplikacyjne i mógł się ze mną skontaktować:

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez adw. Piotra Sawickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Warszawie (00-680), przy ul. Poznańskiej 7 lok. 1, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacji w tym informowania o realizowanych przez Administratora rekrutacjach.

 

 

 

…………………………..

 

Własnoręczny podpis

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów

 

 

 

 

 1. Administrator danych osobowych:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: adwokat Piotr Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Warszawie (00-680), przy ul. Poznańskiej 7 lok. 1, (dalej jako „Administrator”).

 

Możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 

– listownie na adres: ul. Poznańska 7 lok. 1, 00-680 Warszawa,

 

– przez e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl;

 

– telefonicznie: 606 637 194, (22) 626 04 65;

ol start=”2″

 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

 

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 

 

 • ocenić Twoje kwalifikacje do współpracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do współpracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do współpracy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym.

ol start=”3″

 • Okres przechowywania danych osobowych:

 

Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz lub do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

ol start=”4″

 • Odbiorcy danych:

 

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 

 

 • swoim pracownikom oraz osobom zatrudnionym przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, tylko i wyłącznie w celu należytego przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

ol start=”5″

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

 

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 

 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej).

 

Prawo wycofania zgody:

 

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.

 

Prawo wniesienia skargi do organu:

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

…………………………..

 

Własnoręczny podpis

 

 

 

 

 

Udostępnij na: