Referendarz w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poszukuje kandydatów\\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Usług Finansowych I, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 

Warszawa

 

ADRES URZĘDU:

 

pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 

WARUNKI PRACY

 

Praca 8 h dziennie, 5 dni w tygodniu, w pokoju na 4 piętrze, obsługa komputera powyżej 4h, oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 

 

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowywanie projektów wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowywanie projektów decyzji.
 • Przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
 • Analizowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowywanie w oparciu o przeprowadzone analizy projektów wystąpień do przedsiębiorców.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień umownych.
 • Współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.
 • Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu prawa konsumenckiego w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
 • Kontakty z mediami w celu udzielania informacji o realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
 • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do: 25 listopada 2019 r.

 

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

 

pl. Powstańców Warszawy 1

 

00-950 Warszawa

 

– osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DOZiK-2-Ref

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.

 

 

 

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@uokik.gov.pl

 

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

 

 

 

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko

 

pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

 

2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przechowywania danych:

 

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

 

 

 

Uprawnienia:

 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

 

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora

 

danych, podany powyżej;

 

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14

 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Informacje o wymogu podania danych:

 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do

 

zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na

 

stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na

 

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

 

 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem

 

własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).

 

3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań

 

formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

 

5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

 

6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.

 

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 

Udostępnij na: