referendarz do spraw: ochrony konkurencji w Wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych, Departament Ochrony Konkurencji UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
referendarz
do spraw: ochrony konkurencji
w Wydziale Telekomunikacji, Mediów i Usług Finansowych, Departament Ochrony Konkurencji
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
ADRES URZĘDU:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
WARUNKI PRACY
Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.
Kontakty ze stronami postępowania w związku z toczącymi się sprawami.
ZAKRES ZADAŃ
Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z zakresu stosowania praktyk
ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć
finansowanych w wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowywanie w toku tych
postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym praktykom rynkowym.
Przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i odpowiedzi
na skargi kasacyjne, a także projektów apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
oraz projektów innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK
w celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentowanie Prezesa UOKiK przed sądami różnych
instancji w procesie odwoławczym od rozstrzygnięć organu.
Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów
wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w
zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
Współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w
obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European
Competition Network, International Competition Network, OECD.
Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania antymonopolowe prowadzonych w innych niż
Departament Ochrony Konkurencji komórkach organizacyjnych pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze
zwalczania praktyk ograniczających konkurencję, w tym w zakresie wykorzystywanych narzędzi interwencji oraz
polityki karania.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomicze
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa antymonopolowego, orzecznictwa
antymonopolowego, kpa, kpc oraz podstaw ekonomii
Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, postępowania
cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych
Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie B2
Posiadanie kompetencji: kreatywność
Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 01 października 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-2-Ref
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie
(00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
Kontakt do inspektora ochrony danych: uokik@uokik.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV
jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich
danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań
formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie
złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

 

Udostępnij na: