referendarz do spraw ochrony konkurencji w Wydziale Strategii, Analiz i Regulacji w Departamencie Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WARUNKI PRACY
Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.
Wyjazdy służbowe w związku prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.
Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.
ZAKRES ZADAŃ
Dokonywanie analizy zawiadomień i sygnałów wpływających do Centrali Urzędu pod kątem identyfikacji zagrożeń dla
konkurencji uzasadniających podjęcie władczej interwencji Prezesa Urzędu.
Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania wyjaśniające prowadzonych w innych niż Departament
komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk
ograniczających konkurencję.
Opiniowanie projektów założeń do projektów aktów prawnych oraz projektów tych aktów prawnych w sprawach
związanych z ochroną konkurencji w celu zgłoszenia uwag Prezesa Urzędu w aspekcie zagrożeń dla konkurencji, a
także dokumentów kierowanych na posiedzenia Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów.
Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki
organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających
konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z
wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
Współpraca z organami regulacyjnymi, w szczególności w zakresie przygotowywania projektów stanowisk Prezesa
Urzędu, a także z innymi krajowymi organami i instytucjami, organami UE oraz organami krajów członkowskich UE w
obszarze ochrony konkurencji, a także reprezentowanie Prezesa Urzędu na forach międzynarodowych np. European
Competition Network, International Competition Network, OECD.
Uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorców, ich stowarzyszeń, z innymi organami
administracji publicznej i środowiskiem naukowym w sprawach związanych z ochroną konkurencji, w tym
dotyczących ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa antymonopolowego, kpa i kpc, orzecznictwa
antymonopolowego, podstaw ekonomii
Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego,
telekomunikacyjnego, energetycznego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa
działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych
Znajomość innego języka Unii Europejskiej na poziomie B2
Posiadanie kompetencji: kreatywność
Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Certyfikat potwierdzający znajomość innego języka UE na poziomie B2
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 03 lutego 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-3-REF
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: administratorem danych osobowych zawartych jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@uokik.gov.pl
Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu
naboru
Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. CV
jest niszczone po upływie 4 miesięcy od daty zgłoszenia. Zgłaszający ma prawo do dostępu i sprostowania swoich
danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w
których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy
ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z
przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.
imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do
zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na
stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna
będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań
formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie
złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
10. Mnożnik: zwykły: 1,962 (3761,04 PLN brutto); z POPT 2,28 (4370,62 PLN brutto ).

 

Udostępnij na: