UOKIK poszukuje referendarza do spraw ochrony konkurencji w Wydziale Strategii, Analiz i Regulacji, Departament Ochrony Konkurencji

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  • Dokonuje analizy zawiadomień i sygnałów wpływających do Centrali Urzędu pod kątem identyfikacji praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług, uzasadniających podjęcie władczej interwencji Prezesa Urzędu.
  • Uczestniczy w opiniowaniu aktów inicjujących lub kończących postępowania wyjaśniające prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję.
  • Uczestniczy w opiniowaniu projektów założeń do projektów aktów prawnych oraz projektów tych aktów prawnych w sprawach związanych z ochrona konkurencji, w celu zgłoszenia uwag Prezesa Urzędu w aspekcie zagrożeń dla konkurencji, a także dokumentów kierowanych na posiedzenia Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów i Komitet ds. Europejskich.
  • Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu lub Komisje i ograny konkurencji w UE w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
  • Współpracuje z organami regulacyjnymi, w szczególności w zakresie przygotowywania projektów stanowisk Prezesa Urzędu, a także z innymi krajowymi organami i instytucjami, organami Unii Europejskiej oraz organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, a także reprezentuje Prezesa Urzędu na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.
  • Uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorców, ich stowarzyszeń, z innymi organami administracji publicznej i środowiskiem naukowym w sprawach związanych z ochrona konkurencji, w tym dotyczących ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

  • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
  • Znajomość: prawa antymonopolowego, kpa, kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii.
  • Język angielski na poziomie B2.
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, analityczne myślenie, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe

  • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych.
  • Znajomość prawa Unii Europejskiej.
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność.
  • Inny język UE na poziomie B2.

Co oferujemy

  • Ruchomy czas pracy
  • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubu dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
•możliwość zakupu karty sportowej Multisport,
•możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika
•możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Zapraszamy na naszą stronę – zakładka kariera.

Udostępnij na: