Radca Prawny Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Radca Prawny w Wydziale Prawnym

 

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 

 

 • świadczenie pomocy prawnej w formie konsultacji ustnych i pisemnych opinii prawnych na rzecz Zarządu Dróg Miejskich związanych z realizacją zadań statutowych
 • opiniowanie wszelkich projektów umów cywilno-prawnych
 • opiniowanie wewnętrznych przepisów, regulaminów, zarządzeń, projektów decyzji administracyjnych itp. związanych z bieżącą działalnością Zarządu
 • uczestnictwo w prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich negocjacjach i rokowaniach, spotkaniach ze stronami i Wykonawcami w celu reprezentowania i ochrony interesów ZDM wobec osób trzecich

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • uprawnienia: wpis na listę radców prawnych
 • staż pracy min. 3 lata na stanowisku związanym z udzielaniem porad prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych
 • min 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem osób
 • doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego
 • doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych
 • znajomość przepisów z zakresu:

 

 

 1. Ustawa o drogach publicznych
 2. Ustawa Kodeks Postepowania Administracyjnego
 3. Ustawa o finansach publicznych
 4. Ustawa Prawo budowlane
 5. Ustawa Prawo zamówień publicznych
 6. Ustawa o samorządzie gminnym
 7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 • umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • terminowość
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobist

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 

 

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie w granicach m.st. Warszawy
 • praca w biurze I piętro (winda- brak przystosowanych udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie* – podpisany odręcznie
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
   • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o
   • zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)

 

 

 

 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

 

 

 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

 

 

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji*

 

 

 

 

 • dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie osobiście w kancelarii ZDM lub przesłanie pocztą na poniższy adres do dnia 24.01.2020 r. z dopiskiem na kopercie:

 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich Wydział Spraw Pracowniczych i Płacowych

 

Chmielna 120, 00-801 Warszawa

 

22 5589355    

 

 „54/2019 – Radca Prawny w Wydziale Prawnym”

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 24.01.2020 r.

 

Udostępnij na: