Radca Prawny Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wymagania:

1. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania, zgodnie z przepisami prawa działalności lub czynności: radcy prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874, z późn. zm.).

2. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać doświadczenie w świadczeniu, przez 24 miesiące w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, pomocy prawnej w zakresie:

1) przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

2) prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i realizacją umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez jednostkę – zarówno na etapie przygotowania, jak też na etapie realizacji zamówień publicznych,

– na rzecz jednostki zobowiązanej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dotyczącej co najmniej trzech umów mających być zawartych lub zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. przekraczających tzw. progi unijne),

3. osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie reprezentacji prawnej jednostki zobowiązanej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub Wykonawcy, w minimum 4 sprawach w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Kryteria oceny ofert:

1. W kryterium „cena” według następującego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

 

C= Cena brutto oferty ocenianej/Najniższa cena ofertowa brutto X 80 pkt

 

2. W kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych”za każde pełne dwanaście miesięcy, świadczenia pomocy prawnej na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej niż 10 pkt.

UWAGA: w ramach tego kryterium lata praktyki zawodowej świadczone w tym samym czasie na rzecz na rzecz zarządcy drogi lub jednostki będącej zarządem drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie podlegają sumowaniu.

Na podstawie niniejszego kryterium oceniana będzie osoba wskazana przez Wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

3. W kryterium: „doświadczenie osoby wyznaczonej do świadczenia pomocy prawnej w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” – za każdą sprawę przed KIO, w której osoba wyznaczona do świadczenia pomocy prawnej reprezentowała podmiot zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub Wykonawcę, ponad wymagane minimum (4 spraw) wskazane w warunkach udziału w postępowaniu Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej niż 10 pkt.

Na podstawie niniejszego kryterium oceniana będzie osoba wskazana przez Wykonawcę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Okres świadczenia usługi : 1 marca 2020 – 31 grudnia 2020

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane  „Oferta na Świadczenie usług prawniczych Nr postępowania ZDM/UM/DZP/14/US/1/20. Nie otwierać przed dniem 21.02.2020 r do godz. 10:30”. 

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 21.02.2020 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w Sali 402, w dniu 21.02.2020 r. , o godz. 10:30. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu

Osoba uprawniona do kontaktu: Marcin Grabski tel. 22 55 89 226.

 

 

 

Udostępnij na: