Radca prawny w Zespole Radców Prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo

 

2. Stanowisko pracy: radca prawny w Zespole Radców Prawnych – jedno stanowisko, pełny wymiar czasu pracy.

 

3. Niezbędne wymagania od kandydatów: 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze, 3) co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, 4) ukończona aplikacja radcowska – wpis na listę radców prawnych i złożone ślubowanie zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.), 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7) nieposzlakowana opinia.

 

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów: 1) doświadczenie w zakresie obsługi prawnej samorządu terytorialnego, 2) doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, 3) znajomość zagadnień związanych z obsługą prawną postępowań o udzielanie zamówień publicznych, 4) umiejętność pracy w programach komputerowych z bazą aktów prawnych np. LEX, edytory tekstów, 5) sumienność, dokładność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

5. Zadania wykonywane na stanowisku: 1) sporządzanie opinii prawnych, 2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta oraz umów, porozumień, a także udzielanie pomocy w ich redagowaniu, 3) uzgadnianie pod względem formalno-prawnym, na wniosek naczelników/kierowników i pracowników na samodzielnych stanowiskach, projektów decyzji administracyjnych, 4) sporządzanie cotygodniowych informacji prawnych dla kierownictwa Urzędu Miasta, 5) udzielanie konsultacji, opinii, porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, pracownikom Urzędu Miasta, 6) reprezentowanie Gminy Legionowo i organów Gminy Legionowo w sądach i organach administracji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 7) zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo oraz reprezentowanie pracodawcy przed sądami i urzędami. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy. Praca przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem urządzeń biurowych. Budynek Urzędu Miasta Legionowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że w miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

 

8. Wymagane dokumenty: 1) podpisany odręcznie list motywacyjny, 2) wypełniony kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce praca lub w Wydziale Kadr i Obsługi Klienta, 3) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie, 5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy, (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku kontynuacji zatrudnienia), 6) kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych i złożenie ślubowania zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2115 z późn.zm.) 7) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miasta Legionowo oraz na stanowisko kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Legionowo – wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce praca lub w Wydziale Kadr i Obsługi Klienta.

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych – WK.2110.9.2019” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 05 – 120 Legionowo

 

Termin składania dokumentów upływa 20 września 2019 r. o godz. 16.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Urzędu Miasta Legionowo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Legionowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Inne informacje: • Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 8. • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest numer telefonu oraz adres e- mail. • Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo – www.bip.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

 

 

Udostępnij na: