Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Dyrektor Generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego poszukuje kandydatów\\kandydatek na stanowisko: radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym

 

ZAKRES ZADAŃ

 

 

 • Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień umów cywilnoprawnych w celu zapewnienia ich poprawności formalnoprawnej.
 • Sporządzenie opinii prawnych, ekspertyz, analiz w sprawach nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz wskazywanie propozycji rozwiązania problemów prawnych, a także udzielenie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu w zakresie stosowania prawa.
 • Sporządzenie i wnoszenie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu.
 • Sporządzanie i wnoszenia pozwów i innych pism procesowych w sprawach cywilnych oraz zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu.
 • Sporządzanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezesa Urzędu albo Dyrektora Generalnego Urzędu.
 • Sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa lub wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia oraz przygotowanie pism procesowych w ramach postępowania wszczętego na skutek skierowania tych zawiadomień, w tym korespondencje z Prokuraturą i Policją.
 • Sporządzanie wystąpień do innych instytucji i organów w sprawach wymagających uzyskania stanowiska dotyczącego wykładni i stosowania prawa w sprawach dotyczących Urzędu.
 • Przekazywanie propozycji wprowadzania zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183) i rozporządzeń wykonawczych do niej na podstawie doświadczeń powstałych podczas opiniowania i stosowania przepisów.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata jako radca prawny
 • Uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość Prawa lotniczego
 • Bardzo dobra znajomość postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, postępowania karnego
 • Wiedza z zakresu działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Kompetencje behawioralne: umiejętność współpracy, komunikacja, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze świadczenia pomocy prawnej w obszarze lotnictwa
 • Studia podyplomowe z zakresu legislacji lub administracji lub prawa europejskiego lub prawa lotniczego
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość programów LEX lub Legalis, Eurolex, Lex Polonica

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpisu na listę radców prawnych)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Urząd Lotnictwa Cywilnego Punkt Obsługi Klienta ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: \”Oferta pracy LEP-4/1-101/2018\”

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 

 • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel: 22 520 72 00, adres e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: daneosobowe@ulc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

   

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. OFERUJEMY: – wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4.347 PLN do ok. 4.928 PLN (mnożnik kwoty bazowej od 2,32 do 2,63); – dodatek za wysługę lat (do 20 %); – dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”); – nagrody uznaniowe; – stabilną i ciekawą pracę – umowa o pracę (zastępstwo); – możliwość rozwoju zawodowego; – atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport. Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów. KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO. Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce \”Praca w ULC\” przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce \”Praca w ULC\” http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 72 17, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

 

 

Udostępnij na: