Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych w Departamencie Prawno-Legislacyjnym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (2 etaty – zastępstwo)

Osoba na tym stanowisku:

 • opiniuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień, umów cywilnoprawnych w celu zapewnienia ich poprawności formalnoprawnej;
 • sporządza opinie prawne, udziela porady prawne i konsultacje prawne pracownikom Urzędu w zakresie stosowania prawa;
 • sporządza i wnosi odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sporządza i wnosi skargi kasacyjne na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz pełni zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu;
 • sporządza i wnosi pozwy i inne pisma procesowe w sprawach cywilnych oraz pełni zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu;
 • sporządza pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez Prezesa Urzędu albo Dyrektora Generalnego Urzędu;
 • sporządza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia oraz przygotowuje pisma procesowe w ramach postępowania wszczętego na skutek skierowania tych zawiadomień, w tym korespondencje z Prokuraturą i Policją;
 • sporządza wystąpienia do innych instytucji i organów w sprawach wymagających uzyskania stanowiska dotyczącego wykładni i stosowania prawa w sprawach dotyczących Urzędu;
 • przekazuje propozycje wprowadzania zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2018r. poz. 1183 z późn.zm.) i rozporządzeń wykonawczych do niej na podstawie doświadczeń powstałych podczas opiniowania i stosowania przepisów.

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok jako radca prawny
 • Uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Dobra znajomość Prawa lotniczego
 • Bardzo dobra znajomość postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
 • Wiedza z zakresu postępowania karnego
 • Wiedza z zakresu działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodu, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obsłudze prawnej spółek, administracji publicznej, samorządowej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość programów LEX lub Legalis, Eurolex, Lex Polonica

OFERUJEMY:
– ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
– umowa o pracę na zastępstwo – 2 etaty;
– dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
– możliwość rozwoju zawodowego;
– atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport; – możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce \”Praca w ULC\” przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce \”Praca w ULC\” http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod e-mailem: rekrutacja@ulc.gov.pl.

Informujemy, że dopuszczamy możliwość przeprowadzenia rekrutacji w formie online.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do: 10 lutego 2021 r.:
– dokumenty można przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego Punkt Obsługi Klienta ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa
– przesłać elektronicznie przez ePUAP lub mailem na adres: rekrutacja@ulc.gov.pl z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym lub temacie wiadomości elektronicznej: \”Oferta pracy LEP-4/2-5/2021\” Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Udostępnij na: