Radca prawny w Zespole Radców Prawnych

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

 

2. Stanowisko pracy:
radca prawny w Zespole Radców Prawnych – jedno stanowisko, pełny wymiar czasu pracy.

 

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
3) co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
4) ukończona aplikacja radcowska – wpis na listę radców prawnych i złożone ślubowanie zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.),
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia.

 

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) doświadczenie w zakresie obsługi prawnej samorządu terytorialnego,
2) doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych,
3) znajomość zagadnień związanych z obsługą prawną postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
4) umiejętność pracy w programach komputerowych z bazą aktów prawnych np. LEX, edytory tekstów,
5) sumienność, dokładność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

5. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) sporządzanie opinii prawnych,
2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta oraz umów, porozumień, a także udzielanie pomocy w ich redagowaniu,
3) uzgadnianie pod względem formalno-prawnym, na wniosek naczelników/kierowników i pracowników na samodzielnych stanowiskach, projektów decyzji administracyjnych,
4) sporządzanie cotygodniowych informacji prawnych dla kierownictwa Urzędu Miasta,
5) udzielanie konsultacji, opinii, porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, pracownikom Urzędu Miasta,
6) reprezentowanie Gminy Legionowo i organów Gminy Legionowo w sądach i organach administracji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
7) zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo oraz reprezentowanie pracodawcy przed sądami i urzędami. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy. Praca przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem urządzeń biurowych. Budynek Urzędu Miasta Legionowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Informuję, że w miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:
1) podpisany odręcznie list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce praca lub w Wydziale Kadr i Obsługi Klienta,
3) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
5) dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych i złożenie ślubowania zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2115 z późn.zm.)
7) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miasta Legionowo oraz na stanowisko kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Legionowo – wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce praca lub w Wydziale Kadr i Obsługi Klienta.

 

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych – WK.2110.12.2019” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05 – 120 Legionowo

 

Termin składania dokumentów upływa 14 października 2019 r. o godz. 18.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Urzędu Miasta Legionowo.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Legionowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Inne informacje:
• Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w punkcie 8.
• Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest numer telefonu lub adres e-mail oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
• Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
• Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo – www.bip.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo.

 

 

 

Udostępnij na: