RADCA PRAWNY W ZESPOLE PRAWA PRACY I PRAWA KORPORACYJNEGO

Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – stabilne, międzynarodowe przedsiębiorstwo, jeden z liderów na rynku handlu detalicznego – poszukuje do Departamentu Prawnego:

 

RADCY PRAWNEGO W ZESPOLE PRAWA PRACY I PRAWA KORPORACYJNEGO

 

Miejsce pracy: Warszawa (umowa o pracę lub umowa o współpracy)

 

Zakres odpowiedzialności:

 

– bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 

– przygotowywanie projektów pism oraz wewnętrznych aktów prawnych z zakresu prawa pracy,

 

– przygotowywanie projektów uchwał organów spółki oraz innych dokumentów korporacyjnych,

 

– przygotowanie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz reprezentacja przed sądami pracy,

 

– współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.

 

Wymagania:

 

– uprawnienia radcy prawnego,

 

– co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa korporacyjnego w wewnętrznym dziale prawnym (preferowane przedsiębiorstwo międzynarodowe) lub kancelarii prawnej,

 

– bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, jak również postępowania cywilnego,

 

– dobra znajomość języka angielskiego,

 

– bardzo duża samodzielność w pracy,

 

– bardzo dobra organizacja pracy, szczególnie w warunkach pracy bardzo różnorodnej i pod presją czasu.

 

Oferujemy:

 

– możliwość zdobycia doświadczenia przy obsłudze spraw i zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa korporacyjnego w międzynarodowym przedsiębiorstwie,

 

– przyjazną atmosferę pracy,

 

– wynagrodzenie adekwatne do stanowiska,

 

– elastyczną formę zatrudnienia.

 

Oferty obejmujące CV oraz list motywacyjny proszę kierować na adres: michal_dubiel@carrefour.com w terminie do dnia 11 marca 2019 r.

 

Przesłanie do Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Carrefour) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Carrefour w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie korzystając z adresu mailowego carrefour@galluppolska.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą [Carrefour Polska] w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa.  2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl telefonicznie pod numerem + 48 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  4) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO] w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Carrefour Polska – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Carrefour Polska (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Carrefour Polska jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Carrefour Polska w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.  6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do zakończenia umowy na skutek pozytywnie zakończonej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Carrefour Polska. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.  7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Carrefour Polska prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.  8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. c) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Carrefour Polska), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Carrefour Polska prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.  10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

 

Udostępnij na: