Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej w Wydziale Organizacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ZKP.7.2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej w Wydziale Organizacji  

wymiar etatu – 1/1

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie – wyższe prawnicze;
 • staż pracy – co najmniej 1 rok stażu pracy;
 • kwalifikacje – wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych;
 • wiedza/umiejętności – znajomość przepisów dotyczących prawa ochrony środowiska lub prawa pracy lub finansów publicznych lub zamówień publicznych lub prawa budowlanego lub pomocy publicznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS-Office).
 2. Obsługa urządzeń biurowych.
 3. Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 4. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 5. Umiejętność efektywnego funkcjonowania w stresie.
 6. Umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:

 1. Udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji prawnych z zakresu m.in.: prawa ochrony środowiska, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa budowlanego, pomocy publicznej.
 2. Sporządzanie pisemnych opinii prawnych, interpretacji i analiz prawnych.
 3. Współdziałanie w tworzeniu aktów wewnętrznych organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 4. Współudział w tworzeniu i uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów umów, których stroną jest WFOŚiGW w Warszawie i innych dokumentów.
 5. Zastępstwo prawne i procesowe – występowanie przed sądami i urzędami w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie reprezentowania jego interesów.

 Oferty zawierające:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie WFOŚiGW w Warszawie w ogłoszeniu dot. naboru ZKP.7.2021),
 3. klauzulę informacyjną (do pobrania na stronie WFOŚiGW w Warszawie w ogłoszeniu dot. naboru ZKP.7.2021),
 4. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 5. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 6. adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych,

należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Kancelarii do dnia  9 kwietnia 2021 r. z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr ZKP.7.2021”.

Dzień 9 kwietnia 2021 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, najpóźniej w dniu 9 kwietnia 2021  r. do godziny 15:30.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru!

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie niezwłocznie upowszechniona po terminie określonym w powyższym ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie oraz BiP-ie WFOŚiGW w Warszawie.

O terminie oraz miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail.

Udostępnij na: