Radca prawny w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA

Radca Prawny w Wydziale Obsługi Prawnej
Nabór zdalny
Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1
Miejsce pracy ul. Pruszkowska 17 Warszawa

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi zastępstwa procesowe organu emerytalnego oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA;
 • Przygotowywuje opinie prawne na potrzeby Dyrektora Zakładu i jego Zastępców oraz komórek organizacyjnych Zakładu;
 • Przygotowywuje i opiniowuje projekty umów i dokumentacji przygotowywanej w ramach procedury zakupowej;
 • Opracowywuje i opiniowuje projekty prawne;
 • Zajmuje się obsługą prawną w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
 • Opracowywuje i opiniuje projekty aktów wewnętrznego zarządzania przygotowanych przez właściwie merytorycznie komórki organizacyjne;
 • Udziela porad i konsultacji prawnych Dyrektorowi Zakładu i jego Zastępcom;
 • Opracowywuje pisma procesowe i środki odwoławcze od orzeczeń sądowych, organów administarcyjnych i innych organów orzekających.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie świadczenia pomocy prawnej lub w pracy w sądach, w szczególności jako asystent sędziego
 • Wpis na listę radców prawnych co najmniej od 1 roku; Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego oraz działalności komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji publicznej
 • Zdolności analitycznego myślenia;
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych;
 • Dobra znajomość przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu karnego; kodeksu pracy; kodeksu postępowaniaadministracyjnego oraz prawa zamówień publicznych.

Co oferujemy

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans.
 • Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.

1. Praca biurowa,
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór dostępny na: na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj
mailowo na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 80328
lub
w formie papierowej z dopiskiem: „ogłoszenie nr 80328” na adres: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.1. Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe: administratorem, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy ul. Pawińskiego 17/21. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iodo@zer.mswia.gov.pl. 3. Cel przetwarzania danych osobowych: celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podstawą przetwarzania danych osobowych są 1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6ust. 1 lit. c RODO) wynikające z: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, d) ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny; 2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych niewymienionych w przepisach. 5. Okres przechowywania danych osobowych: okres przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Informacje o przysługujących prawach właściciela danych: przysługuje Pani/Panu prawo:1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych, 2) sprostowania lub usunięcia danych, 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek, 4) wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 5) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien zostać złożony: 1) w formie pisemnej na adres Administratora, 2)za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub 3) elektronicznie na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl. 7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji.

Udostępnij na: