Radca prawny w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA

Radca prawny ds. obsługi prawnej
Wymiar etatu: 2

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
Warszawa, ul. Pruszkowska 17

WARUNKI PRACY

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku
w celu realizacji zadań.

 1. praca biurowa,
 2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
 5. oświetlenie naturalne i sztuczne,
 6. pole elektromagnetyczne.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Prowadzenie zastępstwa procesowego organu emerytalnego oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA;
 2. Przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby Dyrektora Zakładu i jego Zastępców oraz komórek organizacyjnych Zakładu;
 3. Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i dokumentacji przygotowywanej w ramach procedury zakupowej;
 4. Opracowywanie i opiniowanie projektów prawnych;
 5. Obsługa prawna w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
 6. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania przygotowanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
 7. Udzielanie porad i konsultacji prawnych Dyrektorowi Zakładu i jego Zastępcom;
 8. Opracowywanie pism procesowych i środków odwoławczych od orzeczeń sądowych, organów administracyjnych i innych organów orzekających.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie: wyższe prawnicze;
 2. Powyżej 1 roku doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej lub w pracy w sądach, w szczególności jako asystent sędziego;
 3. Wpis na listę radców prawnych co najmniej od 1 roku;
 4. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 5. umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie;
 6. umiejętność organizowania pracy własnej;
 7. bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego oraz działalności komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych Umiejętności analitycznego myślenia;
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Rok doświadczenia w administracji publicznej;
 2. Zdolności analitycznego myślenia;
 3. Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej;
 4. Umiejętność rozwiązywania problemów;
 5. Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych;
 6. Dobra znajomość przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu karnego; kodeksu pracy; kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stażu pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy składać do: 07.08.2021 r.
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu,
 • miejsce składania dokumentów:

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Na kopercie proszę zamieścić numer ogłoszenia.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

1. Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe: administratorem, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy ul. Pawińskiego 17/21.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iodo@zer.mswia.gov.pl.
3. Cel przetwarzania danych osobowych: celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podstawą przetwarzania danych osobowych są
1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikające z:
a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych niewymienionych w przepisach.
5. Okres przechowywania danych osobowych: okres przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych.
6. Informacje o przysługujących prawach właściciela danych: przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych,
2) sprostowania lub usunięcia danych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek,
4) wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
5) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien zostać złożony:
1) w formie pisemnej na adres Administratora,
2) za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub
3) elektronicznie na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl.
7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html

Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie ich na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną.

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • weryfikacja merytoryczna – test wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów – kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl

Udostępnij na: