Radca prawny w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako Uczelnia wyższa, zatrudni Radcę Prawego w wymiarze 8. godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

 

SŁOWA KLUCZOWE: radca prawny, obsługa prawna, prawo pracy, prawnik, mecenas, prawo administracyjne, zastępstwa procesowe.

 

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWSIKU M.IN.:

 

 

 • świadczenie pomocy prawnej na rzecz SGSP: udzielanie porad prawnych, konsultacji oraz wyjaśnień i wydawanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa w sprawach z zakresu działalności SGSP, w szczególności z zakresu prawa pracy, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych;
 • wykonywanie zastępstwa procesowego i prawnego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organami orzekającymi w sprawach z zakresu działalności Zatrudniającego;
 • sporządzanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: aktów normatywnych wewnętrznych, w szczególności zarządzeń, decyzji, a także umów i innych spraw przekazanych do zaopiniowania;
 • monitorowanie zmian przepisów prawa dotyczących zakresu działalności SGSP.

 

WYMAGANIA FORMALNE:

 

 

 • wpis na listę radców prawnych uprawniający do wykonywania zawodu;
 • powyżej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej na stanowisku radcy prawnego, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • biegła znajomość zagadnień z zakresu: prawa pracy, prawa administracyjnego, funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych.

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 

 

 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • identyfikacja z SGSP;
 • samodzielność;
 • sumienność;
 • komunikatywność;
 • dążenie do rezultatu;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy u pracę;
 • możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 

OFERUJEMY:

 

 

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy u pracę;
 • możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 • curriculum vitae, zawierające dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym oraz list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • kserokopia wpisu na listę radców prawnych;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 221 1 oraz § 4 Kodeksu pracy).

 

Dodatkowe informacje:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:               22.01.2020 r.                                 

 

Planowany termin zatrudnienia:                   03.02.2020 r.                     

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do  dnia 17.01.2020 r. w Dziale Kadr SGSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres:

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54,

 

01-629 Warszawa.

 

 

 

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać: Radca prawny”.

 

Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie  i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie zapewnia mieszkania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 

 

 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl).
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
  adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do pracy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 1 oraz § 4 Kodeksu pracy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są – nie istnieją odbiorcy.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo
  do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani (a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych określonych w art. 221 1 i § 4 Kodeksu pracy
  jest wymogiem ustawowym. Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym. Nie jest Pani(-) zobowiązana(y) do podania innych danych osobowych niż określone w art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22
  1 i 4 RODO.

 

Udostępnij na: