RADCA PRAWNY W SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

 

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-11/19 na wolne stanowisko

 

RADCA PRAWNY

 

Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

 

Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

 

 • Reprezentowanie Sądu Okręgowego w Warszawie, Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi i innymi, w których stroną jest Skarb Państwa – Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Sporządzanie opinii prawnych, a w tym:
  • udzielanie konsultacji i porad poszczególnym komórkom organizacyjnym Sądu Okręgowego w Warszawie,
  • opiniowanie projektów i przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
  • opiniowanie umów dotyczących stosunków cywilno-prawnych,
  • opiniowanie i sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

   

 • Sporządzanie projektów decyzji:
  • z zakresu informacji publicznej,
  • o umorzeniu należności Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

   

 • Sporządzanie projektów stanowisk Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie, w celu zapewnienia prawidłowej reprezentacji wykonywanej przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Informowanie Dyrektora Sądu Okręgowego oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o zmianie obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Sądu.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Sądu oraz Dyrektora Sądu wynikających z Ustawy o Radcach Prawnych.

 

Wymagania niezbędne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia radcy prawnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na klawiaturze,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania pożądane

 

 

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w jednostce sektora finansów publicznych jako radca prawny,
 • dobra znajomość: ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza programu Word i Excel,
 • znajomość systemów informacji prawnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność wystąpień publicznych (dobra autoprezentacja),
 • komunikatywność,
 • wysoki poziom zdolności analitycznych,
 • odporność na stres,
 • dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja.

 

Z naszej strony oferujemy:

 

 

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz numerem telefonu kontaktowego).
 2. CV.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych.
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
 6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko radcy prawnego.
 8. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 19 kwietnia 2019 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

 

 

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie, al.„Solidarności” 127, 00-898 Warszawa p. 359B, p. III

 

 Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

 

 1. Etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r.  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 26 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

 

Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 

 

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

 

 

 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359B na III piętrze.

 

Unieważnienie konkursu:

 

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa.

 

Administrator informuje, że:

 

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach konkursu, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, a w przypadku innych danych, w tym do danych kontaktowych, na podstawie zgody  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces przeprowadzenia konkursu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Po zakończeniu konkursu dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie wyłonienia kandydata do zatrudnienia. W przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony w ogłoszeniu wymagana jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, którą w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: