Radca Prawny w Polskim Instytucie Ekonomicznym

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko radcy prawnego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Polski Instytut Ekonomiczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sporządzanie i opiniowanie umów, procedur i dokumentów dla komórek organizacyjnych Instytutu, zgodnie z obowiązującym prawem;
 2. Uzgadnianie projektów: pism, odpowiedzi, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i merytorycznym, a także pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. Interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych w konkretnych sytuacjach, udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych zawierających wnioski i rekomendowane rozwiązania dla potrzeb jednostki;
 4. Doradztwo w zakresie przepisów prawa autorskiego, prawa administracyjnego, małej legislacji, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 5. Obsługa prawna kierownictwa oraz komórek organizacyjnych Instytutu;
 6. Uzgadnianie projektów aktów wewnętrznych Instytutu, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i merytorycznym, a także pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Zastępstwo procesowe oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obsłudze prawnej jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych
 • wpis na listę radców prawnych
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów;
 • Samodzielność i proaktywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Termin składania dokumentów: 16.03.2020 r.

Sposób składania dokumentów z adnotacją „OP-01/2020”

 • osobiście (w godzinach pracy Instytutu) – Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (recepcja znajduje się na I piętrze)
 • elektronicznie – na adres: hr@pie.net.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę i przesłane w formie skanu)
 • listownie – na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu)

Inne informacje:

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24.00) (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu).

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata, osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o spełnianiu określonych wymogów.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Warunki pracy

1) Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca pod presją czasu;
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek, w którym znajduje się Polski Instytut Ekonomiczny przy ul. Aleje Jerozolimskie 87 nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Polski Instytut Ekonomiczny; adres siedziby administratora: ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; sekretariat@pie.net.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy w związku z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

 

 

 

Udostępnij na: