Radca prawny w PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

RADCA PRAWNY

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. reprezentowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, KIO, organami egzekucyjnymi i innymi, w których stroną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

2. Sporządzanie opinii prawnych tj.:

 • udzielanie konsultacji i porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym PGW WP,
 • opiniowanie projektów i przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych PGW WP,
 • sporządzanie projektów i opiniowanie umów cywilnoprawnych PGW WP,
 • wykonywanie innych zadań zleconych wynikających z ustawy o Radcach Prawnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia radcy prawnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 Zapraszamy Kandydatów posiadających:

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w jednostce sektora finansów publicznych jako radca prawny,
 • dobrą znajomość: ustawy prawo wodne, ustawy prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw, ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania czasem,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • komunikatywność,
 • wysoki poziom zdolności analitycznych,
 • odporność na stres i pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja.

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Departamencie Prawnym,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę.
 • ubezpieczenie grupowe.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty na adres: rekrutacja.kzgw@wody.gov.pl.

Oferty należy składać w terminie do:  31 maja 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Udostępnij na: