Radca Prawny w PGW Wody Polskie

Zapraszamy do aplikowania na stanowisko:

Radca Prawny

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59A

Termin składania CV: 31 stycznia 2021 r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ukończoną aplikację radcy prawnego,
 • wykazuje znajomość ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne,  Prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, KPC, KPA, kodeks pracy, prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, przepisy dotyczące dyscypliny finansów publicznych, ustawa o finansach publicznych,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie jako radca prawny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • bardzo dobrze zna pakiet MS Office,
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny;
 • dobrze organizuje własną pracę, posiada umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • reprezentowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, KIO, organami egzekucyjnymi i innymi, w których stroną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • sporządzanie opinii prawnych tj.:
 • udzielanie konsultacji i porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym PGW Wody Polskie,
 • opiniowanie projektów i przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • sporządzanie projektów i opiniowanie umów cywilnoprawnych w PGW Wody Polskie.

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem strony Pracodawcy.

link do ogłoszenia oraz kwestionariusza:

https://wody.gov.pl/o-wodach-polskich/praca/1067-radca-prawny

(link prosimy wkleić w nowym oknie przeglądarki)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl

ol start=\”3\”

 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Udostępnij na: