Radca Prawny w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

RADCA PRAWNY

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. reprezentowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, KIO, organami egzekucyjnymi i innymi, w których stroną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

2. Sporządzanie opinii prawnych tj.:

 • udzielanie konsultacji i porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym PGW Wody Polskie,
 • opiniowanie projektów i przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych w PGW Wody Polskie,
 • sporządzanie projektów i opiniowanie umów cywilnoprawnych w PGW Wody Polskie,
 • wykonywanie innych zadań zleconych wynikających z ustawy o Radcach Prawnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia radcy prawnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Kandydatów posiadających:

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w jednostce sektora finansów publicznych jako radca prawny,
 • dobrą znajomość: prawa i postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy prawo wodne, ustawy prawo budowlane, ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania czasem,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • komunikatywność,
 • wysoki poziom zdolności analitycznych,
 • odporność na stres i pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja.

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Departamencie Prawnym,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę.
 • ubezpieczenie grupowe.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty na adres: rekrutacja.kzgw@wody.gov.pl

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Udostępnij na: