Radca Prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym – URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

Osoba na tym stanowisku:

 • opiniuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień, umów cywilnoprawnych w celu zapewnienia ich poprawności formalnoprawnej;
 • sporządza opinie prawne, udziela porady prawne i konsultacje prawne pracownikom Urzędu w zakresie stosowania prawa;
 • sporządza i wnosi odpowiedzi na skargi do WSA oraz sporządza i wnosi skargi kasacyjne na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz pełni zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu;
 • sporządza i wnosi pozwy i inne pisma procesowe w sprawach cywilnych oraz pełni zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu;
 • sporządza pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez Prezesa Urzędu albo Dyrektora Generalnego Urzędu;
 • sporządza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia oraz przygotowuje pisma procesowe w ramach postępowania wszczętego na skutek skierowania tych zawiadomień, w tym korespondencje z Prokuraturą i Policją;
 • sporządza wystąpienia do innych instytucji i organów w sprawach wymagających uzyskania stanowiska dotyczącego wykładni i stosowania prawa w sprawach dotyczących Urzędu;
 • przekazuje propozycje wprowadzania zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) i rozporządzeń wykonawczych do niej na podstawie doświadczeń powstałych podczas opiniowania i stosowania przepisów.

Kogo poszukujemy (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obsłudze prawnej
 • Uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Dobra znajomość prawa cywilnego i karnego (procedura i materialne)
 • Dobra znajomość postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
 • Wiedza z zakresu działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodu, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok jako radca prawny
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość programów LEX lub Legalis, Eurolex, Lex Polonica

Co oferujemy

 • Ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w korpusie służby cywilnej na czas zastępstwa
 • Proponowane wynagrodzenie brutto 6 500 zł
 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie (skany) dokumentów potwierdzające wymagania niezbędne (wykształcenie, doświadczenie, uprawnienie – radaca prawny, język angielski)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia dostępny na naszej stronie www)

Dodatkowe informacje

 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.
 • Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Dopuszczamy możliwość przeprowadzenia rekrutacji w formie online.

Równe szanse Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Aplikuj do: 1 kwietnia 2021, decyduje data wpływu oferty do urzędu

1. mailowo na adres: rekrutacja@ulc.gov.pl

2. za pośrednictwem ePUAP

3. w formie papierowej na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego Punkt Obsługi Klienta ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa

dopiskiem \”Oferta pracy LEP-4/3-11/2021\”

Zapraszamy do kontaktu mailowego: rekrutacja@ulc.gov.pl

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2. 2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@ulc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres mailowy daneosobowe@ulc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 1 §1 i 2 ustawy z dnia 22.06.1974 r. – Kodeks Pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczegółowych w związku z prowadzonym postępowaniem. 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania. 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 12. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze oraz podpisania umowy o pracę.

Udostępnij na: