Radca Prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Czym będziesz się zajmował:

 • opiniuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień, umów cywilnoprawnych w celu zapewnienia ich poprawności formalnoprawnej;
 • sporządza opinie prawne, udziela porady prawne i konsultacje prawne pracownikom Urzędu w zakresie stosowania prawa;
 • sporządza i wnosi odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sporządza i wnosi skargi kasacyjne na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz pełni zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu;
 • sporządza i wnosi pozwy i inne pisma procesowe w sprawach cywilnych oraz pełni zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu;
 • sporządza pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez Prezesa Urzędu albo Dyrektora Generalnego Urzędu;
 • sporządza zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia oraz przygotowuje pisma procesowe w ramach postępowania wszczętego na skutek skierowania tych zawiadomień, w tym korespondencje z Prokuraturą i Policją;
 • sporządza wystąpienia do innych instytucji i organów w sprawach wymagających uzyskania stanowiska dotyczącego wykładni i stosowania prawa w sprawach dotyczących Urzędu;
 • przekazuje propozycje wprowadzania zmian legislacyjnych do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) i rozporządzeń wykonawczych do niej na podstawie doświadczeń powstałych podczas opiniowania i stosowania przepisów.

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obsłudze prawnej
 • Uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Dobra znajomość prawa cywilnego i karnego (procedura i materialne)
 • Dobra znajomość postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
 • Wiedza z zakresu działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodu, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Elastyczny czas pracy – rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 – 9.00
 • Ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej
 • Dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %)
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”)
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.

Aplikuj do: 15 września 2021

rekrutacja@ulc.gov.pl – wysyłając skan dokumentów i wpisując w temacie e-maila: \”Oferta pracy LEP-4/3-49/2021\” lub w formie papierowej dostarczając komplet dokumentów w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

z dopiskiem: \”oferta pracy LEP-4/3-49/2021\”

Więcej informacji na stronie Nabory KRPM (woj. mazowieckie).

Udostępnij na: