Radca prawny w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

Osoba na tym stanowisku:

 • Wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi w celu reprezentowania Prezesa UOKiK; przygotowuje projekty pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone, m. in. przygotowuje projekty decyzji.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów.
 • Analizuje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowuje w oparciu o przeprowadzone analizy projekty wystąpień do przedsiębiorców.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych interesów konsumentów.
 • Wykonuje zadania związane z publicznoprawną ochroną konsumentów poprzez współpracę z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Śledzi, gromadzi i analizuje aktualne orzecznictwo krajowe i UE z zakresu prawa konsumenckiego w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze stosowania prawa
 • Posiadanie uprawnień radcy prawnego
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa konsumenckiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, wystąpienia publiczne

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. OFERTY PRACY ORAZ SPOSOBU APLIKOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/radca-prawny,78989,v7

Udostępnij na: