Radca prawny w Biurze Prawnym WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

poszukuje kandydatki/a na stanowisko

 

radca prawny w Biurze Prawnym

 

Nr ref. APK/1210-5/2019

 

 

 

Główne zadania:

 

 

 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych uczelni: zarządzeń władz uczelni, uchwał Senatu, pism okólnych itp.,
 • opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych uczelni: regulaminów, instrukcji, zasad działalności jednostek uczelni, itp.,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym przedstawianych do opinii biura prawnego projektów aktów wewnętrznych uczelni,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów zawieranych przez uczelnię
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez władze uczelni,
 • bieżąca obsługa formalno-prawna realizowanych inwestycji budowlanych prowadzonych przez uczelnię, w tym sporządzanie i opiniowanie umów (umów o roboty budowlane, umów najmu, umów dostawy, etc.), korespondencja, uczestnictwo w negocjacjach, rozwiązywanie bieżących problemów prawnych powstałych w toku realizacji inwestycji budowlanych,
 • bieżąca obsługa formalno-prawna nieruchomości stanowiących własność uczelni, w tym monitorowanie i aktualizacja dokumentacji nieruchomości uczelni,
 • prowadzenie procesów sądowych dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości uczelni,
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi związanymi z prowadzoną przez uczelnię działalnością.

 

 

 

Wymagania:

 

 

 • tytuł radcy prawnego
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji czasu pracy
 • punktualność, odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych zadań

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 • CV.

 

 

 

Mile widziane umiejętności i dokumenty:

 

 

 • doświadczenie w obsłudze prawnej uczelni wyższej
 • list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
 • kopie świadectw pracy.

 

 

 

Wymagane oświadczenia:

 

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następujących klauzul:

 

 

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
 • „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko radcy prawnego.”

 

Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie
w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

 

 

 • „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”

 

 

 

 

 

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą

 

w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,

ol start=”2″

 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO – wyrażonej przez kandydata zgody
 • Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 • Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 • Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 • Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 • Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Dokumenty prosimy składać do 21 stycznia 2019r.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

 

 

 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

 

 

 

Dokumenty przyjmujemy:

 

 

 • w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
 • pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,

 

Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,

 

 

 • pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego

 

w tytule e-maila.

 

 

 

Udostępnij na: